برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
جذب مشتری و افزایش فروش-افزایش مشتری
جذب مشتری و افزایش فروش-افزایش مشتری

طراحی چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش

هدف از طراحی چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش

چید مان تسهیلی به ارنج کردن ماشین ها ، ادارات ، ایستگاه های کاری ، محوطه های انبار راهروها و محوطه های عمومی در یک مکان موجود یا پیشنهاد شده اطلاق می شود . چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  استلزام گسترده ای برای کیفییت ،بهره وری و قابلیت رقابت یک شرکت دارد . تصمیمات چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش ی به طور قابل ملاحظه ای بر میزان کارآمدی کارگران در انجام کارهایشان ،سرعت تولید کالاها ،سختی ماشینی کردن یک سیستم وجوابگو بودن یک سیستم در تغییر محصول یا طرح خدمات ،ترکیب محصول و حجم تقاضا تاثیر می گذارد .

هدف اصلی تصمیم چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  این است که جریان هموار کار ،مواد . افراد و اطلاعات در بین سیستم را تضمین کند . هم چنین چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  تاثیر گذار :

(۱)                  هزینه های کنترل و اداره مواد را مینیمیم می کند ،

(۲)                  از فضا به طور کارآمد استفاده می کند ،

(۳)                  از کارها به طور کارآمد بهره می برد

(۴)                  گلوگاه ها را حذف می کند

(۵)                  ارتباط و تعامل بین کارگرها ، بین کارگرها و ناظران آنها یا بین کارگران مشتریان را تسهیل می کند .

(۶)                   زمان چرخه ای تولید یا زمان سرویس مشتری را کاهش می دهد .

(۷)                   حرکت های زائد یا اضافی را حذف می کند

(۸)                  ورود ، خروج و جایگزینی مواد ، تولیدات یا افراد را سهولت می بخشد

(۹)                  مقیاس های ایمنی و امنیت را به هم می پیوندد.

(۱۰)             کیفییت محصول یا خدمات را ترفیع می بخشد.

(۱۱)             فعالیت های حفظ مناسب را تشویق می کند

(۱۲)             یک کنترل بعدی از عملیات یا فعالیت ها را ارائه می کند .

انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق با شرایط متغییر را فراهم می کند

 

انواع چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  در صنایع مختلف

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های اساسی

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های پیوندی

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  پشتیبانی

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  اداری

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  جزئی انبار

هرکدام از این چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش ها در فضاهای خاصی کاربرد دارند و خود به چندین شاخه تقسیم می شوند.

۱)چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های ثابت –موقعیت.

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های ثابت  -موقعیت در پروژه های که محصول نمی تواند حرکت کند ، بکار می روند  .کشتی ها ،خانه ها و هواپیماها  مثال هایی از این نوع محصولات هستند . در این چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  ، محصول برای همه چرخه های تولیدی ثابت باقی می ماند . تجهیزات ، کارگران ، مواد و منابع دیگر به محیط تولیدی آورده می شوند . استفاده از تجهیزات به علت این که اغلب بیکار رها کردن تجهیزات در جایگاهی که دوباره در چند روز آینده به کار خواهند رفت ،کم هزینه تر از حرکت دادن آنها به جلو و عقب است ،در سطح پاینیی قرار دارد .

۲)چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های فرآیندی

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های فرآیندی که هم چنین به عنوان چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های عملکردی شناخته می شوند ،گروهی از فعالیت های مشابه به هم در ادارات یا ایستگا ه های کاری بر طبق فرآیند یا عملکردی است که آنها اجرا می کنند برای مثال ، تمامی در پل ها در یک مرکز کاری مستقر شوند ،ماشین های تراش در یک مرکز کاری دیگر و ماشین های خردکن نیز در مرکز کاری دیگر یک فروشگاه زنجیره ای به این طریق در بخش های جداگانه زنانه، لباس های مردانه، لباس های بچگانه، لوازم آرایشی و کفش سازماندهی می گردد. مزیت چنین چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش ی ، انعطاف پذیری آن است .

 

۳)چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  تولیدی

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  تولیدی بهتر شناخته شده بعنوان خط مونتاژ معروف می باشد ، فعالیتها را در خطی بر طبق ردیف عملیات مرتبط می باشند که لازم است برای جمع آوری محصول خاص ، انجام گیرند . هر محصول خط خودش را دارد که بویژه برای روبا رویی با نیازمندیها طراحی شد . جریان کار ، بطور منظم و کافی می باشد ، حرکت از یک ایستگاه کار به دیگری پائین تجمع خط تا محصول پایانی به انتهای برسد . از آنجایی که خط برای یک نوع محصول تنظیم شده ، ماشینهای خاصی می توانند خریداری شوند تا نیازمندیهای مراحل خاص تولید را با هم جور کند . چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  تولید برای تولید انبوه یا عملیات مکرّر که در آن تقاضا ثابت و حجم بالا می باشد ، مناسب هستند . محصول یک نوع استاندارد برای بازار عمومی می باشد نه برای مشتری خاص . تولید بیش از چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  مرحله ماشینی می باشند . کارگران به سختی کارهای تجمّعی را که به اندازه سرعت پاداش ( دستمزد ) تقاضا نمی شوند مانند آن کارگزارانی که همه کاره تر هستند در چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  مرحله ، انجام می دهند . حسن چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  تولید ، بازدهی و آسانی استفاده آن است .

۴)چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  در خدمات:

بیشتر سازمانهای خدماتی از چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  پردازش استفاده می کنند . آنها بیشتر ، در روش مشابهی به عنوان چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  پردازش در تولید اما در اهداف مختلف طراحی می شوند . به عنوان مثال ، در عوض کم کردن جریان مواد از طریق سیستمها ، خدمات ممکن است در جستجوی کم کردن جریان دفتری باشد . در خرده فروشی ها ، هدف معمولاً در ارتباط با افزایش سود در بخش نمایش فضا می باشد . پس قالب موثر  حسنهای متعددی نمایش می دهد . این وسیله در عوض کم کردن مشتری ، در افزایش آن مفیدتر است . دیدهای کامپیوتری مثل SLIM  و COSMOS ممکن است به طراحی چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  خدماتی آسان تر کمک کنند .

۵)چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  اداری :

تفاوت عمده در چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  دفاتر کار و کارخانجات اهمیت اطلاعات می باشد .  فضای کار متکی بر حرکات می باشد . روش موثر در برنامه ریزی فعالیت دفتر ، نمودار ارتباطی می باشد .

۶)چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  در مغازه خرده فروشی :

بیشتر مدیران دفتر خرده فروشی سعی می کنند به مشتریان ، محصولات بیشتری ارائه دهند . هدف اصلی از چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  خرده فروشی ، افزایش منفعت در فضای قفسه می باشد . چند نکته مفید برای تعیین کلّی مغازه های خرده فروشی

۱-آیتمهای را در اطراف حاشیهبیرونی مغازه ، گیرند .

۲ – از مکانهای دائمی برای آیتمهای با وسوسه بالا و حاشیهبالا استفاده کنید .

۳ – توزیع کنید آنانی که در تجارت به عنوان آیتمهای قوی معروف می باشند ، آیتمهای که ممکن است خرید را کنترل کنید . به هر دو ردیف راهرو و آنان را برای افزایش روبه رویی با آیتمهای دیگر پراکنده کنند .

۴ – از انتهای راهرو استفاده کنید زیرا آنها سرعت ارائه بالا دارند .

۵ – تصویر مغازه را با انتخاب مفید در موقعیت ساختمان انتقال دهید .

۶)چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  در  انبار و ذخیره :

هدف چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  انبار ، یافتن توازن مناسب بین نگهداری و فضای انبارداری می باشد .

چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  انبار مفید باید : خسارت را کاهش دهد و از فاسد شدن مواد در  انبار جلوگیری کند .

افزایش کاربرد کلی مکان مکعب شکل انبار : ازحجم کامل انبار ، زمانی که هزینه نگهداری مواد پایین باشد ، استفاده شود .

مهارت انتخاب چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  بخش مهمی از استراتژی کار می باشد . چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  موثر ، اولویت رقابتی کارخانه را منعکس می کند و کارخانه رادر رسیدن به اهداف استراتژیکی خود قادر می سازد . تولید دسته جمعی که بر انعطاف پذیری  تاکید می کند اغلب به یک قالب پردازش سازماندهی می شود جایی که تولید انبوه از چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  تولید استفاده می کند تا کارآیی را افزایش دهد . بخاطر  اندازه و محدوده آن ، برای چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  های خدماتی ممکن است تلاش کنند تا مشتریان را از طریق سیستم تا سریعترین حد ممکن پردازش کنند یا ارائه خدمات و محصولات به مشتری را افزایش دهند . در محیط تولیدی فعلی از تولید محصولات جدید ، تکنولوژی های به سرعت رو به تغییر و رقابت شدید ، توانایی سازش پذیری سیستم تولیدی یک امر ضروری می باشد . بنابراین چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  ترکیبی ظهور پیدا کردند تا انعطاف پذیری و کارآیی را تشکیل دهند کاهش در زمان تنظیم خطوطمونتاژ مدل مختلط را  پذیر می سازد . جدیدترین سیستمهای تولیدی انعطاف پذیر می توانند پردازش کنند هر کالایی را که ابعادی را که پاکت روی آن حمل می شود  ،متناسب می کند . بخشهای تولیدی که مشابه خطوط مونتاژ کوچک هستند برای پردازش کالاهای مشابه طراحی شدند . تعدادی از شرکتها ، چرخها و بلبرینگهای را روی ماشین هایشان قرار دادند تا سلولها به صورت لازم تنظیم شوند . بقیه با سیستم انفصالی انتقال دهنده آزمایش می شوند که به خطوط مونتاژ اجازه می دهد تا زمانی که کارگران در زمان ناهار خوردن دوباره تنظیم شوند .

به همان اندازه که انعطاف پذیری مهم است هزینه ی  جابجایی مواد هنوز یک نکته قابل توجه اولیه در طراحی چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش  است . امروزه همانطور که در گذشته بو ده ، تصمیم های چیدمان فروشگاه و مهندسی فروش ی مرتبط با حداقل کردن جریان ماده است . به هر حال با گرایش بسوی سطوح موجودی کاهش یافته ، یک جابجایی با تاکید بر حداقل کردن تعداد بار گذاری های حرکت کننده برای حداقل کردن فاصله حرکت آنها وجود داشته است به جای انباشتن بارگذاری های بزرگتر مواد و حرکت دادن اغلب آنها کمتر ، ماشین ها یکدیگر نزدیک شده اند تا اجازه دهند حرکت تناوبی بارگذاری های کوچکتر انجام گیرد . طراح که مقدار قابل توجه زمان را برای طراحی موقعیت نواحی انباری صرف می کند و از از این طرح برای حرکت ماده به داخل و خارج نواحی انباری استفاده می شود . و با این کار باعث سهولت حرکت رفت و آمد مواد بسوی انبار می شود

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

کانال تلگرام صاحبان فروشگاه ها و پرسنل و کارکنان مجتمع ها تجاری

کانال تلگرام فروشگاه داران. مدیران و پرسنل فروشگاه ها و مراکز خرید ...