آرشیو تگها: "ارزیابی کارمندان"

نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم پاداش دهی

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش شیوه ارزیابی و دادن پاداش بر نوع رفتار فرد اثر می گذارد. شیوه مطالعه و نوع رفتار در کلاس در گروه شاخصی است که استاد بدان وسیله افراد را ارزیابی می کند (نمره بالا می دهد). هدف از ارزیابی عملکرد : ۱-تصمیم گیری درباره ارتقاء، نقل و انتقال و خاتمه خدمت ۲-کشف نارسائی های مهارتی و تعیین برنامه های آموزشی ۳- تعیین شایستگی ها و مهارت های کارکنان اهداف ارزیابی عملکرد در سازمانها ۴- مشخص نمودن برنامه های آموزشی و کارگاهها ۵- شناسایی کارکنان جدیدالاستخدام دارای عملکرد ضعیف ۶- تعیین مبنای افزایش حقوق ۷- اعلام ...

ادامه متن »