آرشیو تگها: "افزایش فروش بازاریابی"

موانع فروش و بازاریابی

دکتر علی خویه مشاور شرکت های معتبر ملی و بین المللی در حوزه بازاریابی فروش و برندسازی

موانع رشد بازاریابی و مدیریت بازار در شرکت‌های ایرانی در یادداشت قبلی جایگاه بازاریابی و مدیریت بازار در صنایع، مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که در شرایط جهان امروز به دلیل تغییرات مداوم شرایط محیطی (اقتصادی، اجنماعی، فرهنگی و…) جوامع و افزایش روزافزون رقابت میان تولیدکنندگان، فلسفه و دیدگاه حاکم بر فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌ها تغییر یافته و تولیدکنندگان امروزی اگر به ندای مصرف‌کننده عصراطلاعات پاسخ مثبت ندهند، از گردونه رقابت خارج خواهند شد و اصولاٌ نقطه آغاز هر فعالیت اقتصادی نیاز و خواسته مصرف‌کنندگان است، نه سلیقه و خواسته تولیدکنندگان. بدیهی است برای ارتقای جایگاه فعالیت‌های ...

ادامه متن »