آرشیو تگها: "اهداف راهبردی سازمان"

نکات انتخاب کانال بازاریابی

عوامل موثر برانتخاب کانال :   ۱) پوشش اثر بخش بازار هدف ۲) کنترل کافی بر عوامل کلیدی موفقیت شرکت از طربق کانال ۳) حداقل هزینه ۴) انعطاف پذیری کانال در صورت لزوم تغییرات ۵) سازگاری با فرهنگ و راهبردهای سازمان ۶) تاثیر سرمایه لازم بر نقدینگی شرکت ۷) تداوم فعالیت کانال ، در صورت ترک پرسنل کلیدی ۸) کمک به رقابت

ادامه متن »