آرشیو تگها: "بازاریابان برای ارزیابی"

قیمت گذاری خدمات

قیمت گذاری خدمات معمولا، هزینه های تولید محصول خدماتی هر موسسه، حداقل قیمت(قیمت کف) و تصور مشتریان از فایده آن محصول حداکثر قیمت(قیمت سقف) محصول آن موسسه را تامین می کند. قیمت خدمات مشابه یا خدمات جایگزینی که رقبا عرضه می کنند، مشخص می کند که قیمت فروش باید در چه سطحی تعیین شود. در اینجا به نقل از هورموند به بررسی بیشتر هر یک از اجزای سه گانه قیمت گذاری می پردازیم. قیمت گذاری بر مبنای هزینه: در قیمت گذاری بر مبنای هزینه، قیمت فروش بر مبنای هزینه های مالی تعیین می شود. مدیران وارد، ابتدا هزینه های کامل ...

ادامه متن »