آرشیو تگها: "بازاریابی پایدار"

بازاریابی پایدار

به نظر میرسد امروزه شکل معادلات کسب و کار تغییر پیدا نموده و سرنوشت بازاریابی و پایداری به یکدیگر پیوند خورده است. به گونهای که در نظر برخی محققین، پایدار بودن یکی از جنبههای کلیدی بازاریابی امروز است ( ,ITSMA ۲۰۰۶). از آنجاست که مارتین بلز بازاریابی قرن ۲۱ را بازاریابی پایدار میداند، چرا که مفاهیمی همانند بازاریابی سبز اما کلان و جامعتر را در بر میگیرد ( ,Belz ۲۰۰۶). بازاریابی پایدار به واقع تامین و تضمین کننده محصولات و خدمات پایدار در جامعه است به گونهای که موجبات توسعه و انتشار نوآوریهای بشر دوستانه و بازارگرای جدیدی مانند انرژیهای تجدیدشدنی، ...

ادامه متن »