آرشیو تگها: "بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش"

در مدیریت(تعویض کار) نباشید(تعمیر کار) باشید.

در مدیریت(تعویض کار) نباشید(تعمیر کار) باشید. وقتی بهره وری کارمندی پایین است؛ تعمیر، توانمند و بازسازی کنید نه اینکه به فکر تعویض و اخراج باشید. مدیر تعمیر کار و اصلاح گر باشید.

ادامه متن »