برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

بازاریابی بانک ها

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

دوره های آموزشی ویژه شرکت های صنایع خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

همایش بازاریابی و فروش در صنایع خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

بازاریابی صنایع خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

بازاریابی خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

–    اصول مدیریت بازاریابی خدمات

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

–    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش

–    مدیریت آمیخته بازاریابی خدمات

–    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار خدمات

–    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

–    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک

–    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت مدیریت مشتریان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت های ارتباطی با مشتریان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های ارایه پروموشن در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت های جذب و حفظ مشتری در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت بازارگرمی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت بازارسازی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت بازار سنجی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت بازاریابی مویرگی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت های رفتاری

–    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های تحقیقات بازاریابی خدمات

–    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده

–    ·        شناخت تقسیمات بازار در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

–    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

کارگاه

–    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

 www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

بازاریابی بانک و موسسات مالی

بازاریابی بانک و موسسات مالی

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی خدمات

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

–    مدیریت در فروش شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

–    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت های رفتاری در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

–    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    چاشنی های فروش در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    فروش خلاق در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

کارگاه

–    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابستهتولید کننده گان و وارد کنندگان شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

مدیریت برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    اصول برند سازی حرفه ای در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

ارتقای بینش و نگرش

–    تفکر برند  در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

–    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای برند سازی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت برند داری در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت برند شناسی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت تحقیقات برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت حفظ برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت کنترل برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت هویت سازی برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    مهارت شخصیت سازی برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–     معاینه فنی برند در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    سبگ های برندسازی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

–    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

مدرس دوره

مهندس علی خویه

۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸www.khooyeh.com

    www.alikhooyeh.blogfa.com

  www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا

نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی

مدرس دانشگاه و سخنران

مولف و مترجم ۷عنوان کتاب تخصصی

مولف و مترجم کتاب پرفروش تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات بازاریابی و ….

تهیه و ارایه ۴ نرم افزار و دی وی دی آموزشی

با ۱۰ سال تجربه اجرایی در زمینه های تخصصی

عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی

مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما

ارایه بیش از ۱۶۰۰۰۰نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی

و  . . . . …..

نمونه هایی از کارگاه های آموزشی www.alikhooyeh.blogfa.com

سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری  تولید کنند گان و وارد کنندگان شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

اهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد.
بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرند. نرم¬افزارهای “مدیریت ارتباط با مشتری” می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر ی شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند.
در این سمینار ضمن معرفی مفهوم “مدیریت روابط مشتریان” و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی¬های شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می¬شود.

سرفصل های سمینار:
۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف)
۲/ چرا باید از سیستم¬های CRM استفاده کرد؟
۳/ شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   چه نیازی به مدیریت CRM دارد؟
۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاریابی خدمات شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری  چیست؟
۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده خدمات شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری  خود دارد؟
۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟
۳-۴- چگونه می توان خدمات بیشتری به یک مشتری فروخت؟
۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟
۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی های شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
۵/ پرسش و پاسخ
گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۲۸ – صبح
مدت برگزاری: ۴ ساعت

چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟

چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟

آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟

شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟

 سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   تولید کنند گان و وارد کنندگان شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی

اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی )www.khooyeh.com

مدت زمان سمینار:

برخی از سرفصل های دوره:

 • تیپ شناسی مشتریان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • روانشناسی مشتریان در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • روش های ارتباط بهتر با افراد در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری    و
 • انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها
  • مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها
  • مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها
  • مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها
  • ….
  • ….
  • … در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • ان ال پی در ارتباطات خلاق در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • تکنیکهای مشتری سازی تلفنی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • مشتری مداری تلفنی در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • روابط عمومی خلاق و موثر در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • تکنیک های بهبود روابط عمومی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • دام های روابط عمومی موثر و اثربخش
 • ۱۰ تکنیک ارتباط خلاق در فروش  شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang)
 • مهندسی ذهن در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • الف)اعصاب‌و شبکه های عصبی
 • ب)زبان و زبانشناسی
 • ج)برنامه‌ریزی
 • نقش اعصاب در تبلیغات
 • ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان
 • اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • اصل استفاده از قدرت سوال
 • اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت
 • اصل تصویر سازی ذهنی در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی
 • اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدلسازی برای مشتری سازی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • فرایند مدلسازی در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • اصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری
 • اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان
 • اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها
 • اصل خطوط زمانی
 • اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  Score در مشتری مداری و مشتری سازی
 • زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی
 • اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران

(در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)

 www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

دوره های کاربردی اجرایی بازاریابی کنترل کیفیت و مشتری مداری در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

خدمات پس از فروش در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   تولید کنند گان و وارد کنندگان شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها

به صورت کاربردی اجرایی

هدف از دوره:

آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های خدمات پس از فروش

اساتید دوره:

 علی خویه( مدرس،مولف مشاور و مدرس ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف ۵ عنوان کتاب بازاریابی و فروش )

مدت زمان دوره آموزشی: ۱۶ ساعته یا ۲۴ ساعته( با توجه به نیاز سازمان)

برنامه زمابندی سمینار ۱۶ ساعته

روز اول

روز دوم

۹-۱۱

مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی خدمات

اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان خدمات

۱۱-۱۳

تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش

ابعاد کیفیت خدمات پس از فروش

خدمات تعمیرات نگهداری آموزش

تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش

۱۴-۱۶

تکنیک های خدمات پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

کارگاه کارگروهی تکنیک های خدمات پس از فروش

۱۶-۱۸

کارگاه کارگروهی

انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

برنامه زمانبندی سمینار ۲۴ ساعته

روز اول

روز دوم

روز سوم

۹-۱۱

مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی خدمات

فروشنده و نمایندگی حرفه ای

ویژگیها، شرایط، وظایف

 و خدمات پس از فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…

۱۱-۱۳

انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

تکنیک های خدمات پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها

خدمات تعمیران نگهداری آموزش

۱۴-۱۶

تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش

تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش

اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان خدمات

کنترل هزینه های خدمات

۱۶-۱۸

کارگاه کارگروهی

چک لیست بازاریابی خدمات

مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت

کارگاه کارگروهی

خدمات تعمیران نگهداری آموزش

 سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها:

 • مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش – ضرورت ها اهداف وظایف
 • بازاریابی خدمات در شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • چک لیست بازاریابی خدمات و خدمات پس از فروش
 • انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش
 • کنترل و نگه‌داری اطلاعات قراردادهای خدمات پس از فروش
 • فروشنده و نمایندگی حرفه ای – ویژگیها، شرایط، وظایف
 • مدیریت  و خدمات پس از فروش
 • سیستم هاتی خدمات پس از فروش در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • نرم افزارهای خدمات پس از فروش در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • تکنیک های خدمات پس از فروش در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها
 • کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه‌ی خدمات براساس قرارداد
 • مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…
 • تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از  فروش،  و مدیریت
 • تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • نگه‌داری صورت‌جلسه‌ی خدمات ارایه شده به مشتریان
 • دسترسی به کلیه سوابق خدمات ارایه شده به تفکیک جزییات
 • اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش
 • دام های فروشندگان و کارکنان خدمات در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • کنترل هزینه های خدمات
 • کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه‌ی خدمات
 • مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت
 • جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها
 • ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردیابی انتقال قطعات سالم و خراب بین این دو واحد
 • ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردیابی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و خراب با استفاده از سریال کالا
 • ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته
 • انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

مدرس: مهندس علی خویه  www.khooyeh.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com      www.gmas.ir

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و

واردکنندگان و تولید کنندگان شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری   و صنایع وابسته

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم مدیریت

–    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

–    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

–    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

–    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش

–    مدیریت تغییر در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

–    مدیریت استرس در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

–    تفکر خلاق و سیستمی در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

–    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

ارتقای مهارت

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

–    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب

–    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در شرکت های   شرکت های   خدمات بانکی، مالی و سرمایه گذاری

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….
x

این مطلب را نیز بخوانید

دوره ی اصول و ارتباط موثر با مشتری

  دوره ی اصول و ارتباط موثر با مشتری -۱انواع مشتریان و ...