برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

کتاب اسرار تجارت بین الملل

 

اسرار تجارت بین الملل

اسرار تجارت بین الملل

 

فهرست مطالب

 

فصل ۱ – مدیریت و مهندسی عوامل تجاری بیش از تجارت بین‌الملل

۱-۱- تصمیم‌گیری‌های اصلی ورود به بازارهای خارجی ۲۱

۱-۱-۱- اول این که چرا باید شروع به تجارت بین‌الملل نمود؟ ۲۱

۱-۱-۲- دوم این که چگونه وارد بازارهای بین‌المللی شد؟ ۲۱

۱-۱-۳- سوم این که به کدام بازارها وارد شوند؟ ۲۲

۱-۱-۴- چهارم این که در چه زمانی وارد شوند؟ ۲۲

۱-۱-۵- پنجم این که در چه مقیاس یا اندازه‌ای وارد بازار خارجی گردند؟ ۲۲

۱-۲- بازاریابی بین‌الملل و راهکارهای ورود به بازار بین‌المللی ۲۲

۱-۲-۱- تعریف بازاریابی بین‌الملل ۲۳

۱-۲-۲- چند روش تجارت بین‌الملل در جهان مرسوم است؟ ۲۴

۱-۳- روش‌های شروع تجارت و بازرگانی بین‌الملل ۲۵

۱-۳-۱- اسرار ثبت شرکت‌های خارجی در ایران ۲۵

۱-۳-۲- اسرار ثبت شعبه‌ی شرکت‌های خارجی ۲۷

۱-۲-۳- مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی ۲۷

۱-۳-۴- ۳۰ نکته‌ی کلیدی در خریدهای خارجی ۲۹

۱-۳-۵- تجریه و تحلیل بازارهای خارجی ۳۲

۱-۴- اهداف بخش خرید ۳۳

۱-۴-۱- توان‌مندی‌های خرید ۳۴

۱-۴-۲- اصول مهم در خرید ۳۵

۱-۴-۳- ارتباط بخش خرید با دیگر واحدهای سازمان ۳۵

۱-۴-۴- هزینه‌های خرید ۳۵

۱-۴-۵- خرید از منابع داخلی یا خارجی ۳۶

۱-۴-۶- محاسن ساخت به جای خرید ۳۷

۱-۴-۷- گونه‌های نظام خرید ۳۷

۱-۴-۸- اقسام خرید ۳۸

۱-۴-۸-۱- خریدهای برنامه‌ریزی شده ۳۸

۱-۴-۸-۲- خرید‌های موردی ۳۸

۱-۴-۸-۳- خریدهای متمرکز ۳۸

۱-۴-۸-۴- خریدهای غیرمتمرکز ۳۹

۱-۴-۹- انواع خریدها از نظر کمیت (مبلغ) ۳۹

۱-۴-۹-۱- خریدهای جزیی ۳۹

۱-۴-۹-۲- خریدهای متوسط ۳۹

۱-۴-۹-۳- خریدهای عمده ۴۰

۱-۴-۱۰- فرایند خرید ۴۰

۱-۴-۱۰-۱- تشخیص نیاز ۴۰

۱-۴-۱۰-۲- انتخاب تامین کنندگان ۴۰

۱-۴-۱۰-۳- انجام سفارش ۴۱

۱-۴-۱۰-۴- پیگیری سفارش ۴۱

۱-۴-۱۰-۵- دریافت سفارش ۴۱

۱-۴-۱۰-۶- بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده ۴۱

۱-۴-۱۱- اسناد اساسی خرید ۴۲

۱-۴-۱۲- خرید خارجی ۴۳

۱-۴-۱۲-۱- مراحل خرید خارجی ۴۳

۱-۴-۱۲-۲- تهیه پروفرما ۴۳

۱-۴-۱۲-۳- مراحل ا نجام ثبت سفارش ۴۴

۱-۴-۱۳- نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت و حمل کالای خریداری شده ۴۵

۱-۵- مذاکره ۴۶

۱-۵-۱- ارتباط ۴۶

۱-۵-۲- ارکان مذاکره ۴۶

۱-۵-۳- تعریف مذاکره ۴۷

۱-۵-۴- فرایند مذاکره ۴۷

۱-۵-۵- مراحل مذاکره ۴۷

۱-۵-۶- تنظیم استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها ۴۸

۱-۵-۷- مدل برنامه‌ریزی مذاکره ۴۸

۱-۵-۸- برنامه‌ریزی عملیاتی برای مذاکره ۴۹

۱-۵-۹- بررسی نتایج مذاکره ۵۰

۱-۵-۱۰- نکات مهم در مذاکرات بازاریابی بین‌المللی ۵۰

۱-۵-۱۱- تاکتیک‌های مهم در فرایند مذاکره: ۵۰

۱-۶- اسناد مورد نیاز برای بازرگانی خارجی ۵۱

۱-۶-۱-کارت بازرگانی ۵۱

۱-۶-۲- پروفرما ۵۱

۱-۶-۳- اجازه‌ی ورود و فرم درخواست ثبت سفارش ۵۲

۱-۶-۴- قراردادها ۵۲

۱-۷- پیگیری‌های خرید خارجی ۵۶

۱-۸- شرایط تجارت بین‌الملل (اینکوترمز)۲۰۰۰ ۵۸

۱-۹- راز مشتری شناسی در بازاریابی بین‌الملل ۵۹

۱-۱۰- عوامل مؤثر در ورود به بازارهای بین‌المللی ۶۱

۱-۱۰-۱- عوامل جغرافیایی ۶۱

۱-۱۰-۲- عوامل رقابتی ۶۲

۱-۱۰-۳- تصمیم‌گیری ورود به بازار ۶۳

۱-۱۰-۴- شرایط ورود شرکتها به بازار بین‌المللی ۶۴

۱-۱۰-۵- علل ورود شرکتها به بازار بین‌المللی ۶۴

۱-۱۰-۶- استراتژی‌های ورود به بازار جهانی ۶۵

۱-۱۰-۶-۱- فروش خارجی از طریق خریداران داخلی ۶۵

۱-۱۰-۶-۲-فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده‌ی دیگر ۶۶

۱-۱۰-۶-۳- مزایای شرکتهای مدیریت صادرات ۶۶

۱-۱۰-۶-۴- معایب شرکتهای مدیریت صادرات ۶۶

۱-۱۰-۶-۵- معیارهای شناسایی نمایندگی‌های فروش ۶۶

۱-۱۰-۶-۶- معیارهای انتخاب یک نمایندگی فروش ۶۶

۱-۱۰-۶-۷- دلایل عمده‌ی انتخاب استراتژی‌های تولید در خارج از کشور ۶۷

۱-۱۰-۶-۸- مزایای روش حق‌الامتیاز ۶۷

۱-۱۰-۶-۹- معایب روش حق‌الامتیاز ۶۷

۱-۱۰-۶-۱۰- کاهش معایب روش اعطای مجوز تولید ۶۸

۱-۱۰-۶-۱۱- مونتاژ ۶۸

۱-۱۰-۷- صادرات ۶۸

۱-۱۰-۷-۱- تعریف صادرات ۶۹

۱-۱۰-۷-۲- شرایط صادرات ۶۹

۱-۱۰-۷-۳- اصول و قواعد صادرات ۷۰

۱-۱۰-۷-۴- صادرات کالا با استفاده از بروات اسنادی صادراتی ۷۱

۱-۱۰-۷-۵- انواع بروات وصولی ۷۲

۱-۱۰-۷-۶- نحوه‌ی دریافت وجه برات اسنادی ۷۳

۱-۱۰-۷-۷- نقش اطلاع‌رسانی در صادرات ۷۴

۱-۱۰-۷-۸- صادرات قطعی ۷۵

۱-۱۰-۷-۹- صادرکننده‌ی بازارچه‌ی مرزی ۷۶

۱-۱۰-۷-۱۰- انواع کالاهای صادراتی ۷۷

۱-۱۰-۷-۱۱- قیمت‌گذاری کالای صادراتی توسط گمرک ایران ۷۸

۱-۱۰-۷-۱۲- مراحل صدور کالا در بازارچه‌ی مشترک مرزی ۷۹

۱-۱۰-۷-۱۳- تنظیم اظهارنامه ۸۰

۱-۱۰-۷-۱۴- واریز هزینه‌های گمرکی ۸۲

۱-۱۰-۷-۱۵- ارزیابی کالاهای صادراتی ۸۳

۱-۱۰-۷-۱۶- صدور اسناد ترخیص ۸۴

۱-۱۰-۷-۱۷- خلاصه‌ی مراحل صدور کالا ۸۴

۱-۸-۱۰- واردات ۸۶

۱-۱۰-۸-۱- واردکننده‌ی کالا در بازارچه مرزی ۸۶

۱-۱۰-۸-۲- واردات قطعی ۸۶

۱-۱۰-۸-۳- واردات از طریق بازارچه‌های مرزی ۸۹

۱-۱۰-۸-۴- انواع کالا از لحاظ شرایط ورود ۸۹

۱-۱۰-۸-۵- واردات در بازارچه‌های مرزی ۹۰

۱-۱۰-۸-۶- تشریفات ترخیص ۹۲

۱-۱۰-۸-۷- تجارت و واردات کالاهای بهداشتی ۹۳

۱-۱۱- اسرار ضمانت‌نام‌ها و اسناد بازرگانی بین‌الملل ۹۶

۱-۱۱-۱- اسناد بازرگانی خارجی ملی ۹۶

۱-۱۱-۲- اسناد بازرگانی خارجی بین‌المللی ۹۶

۱-۱۱-۳- گواهی مبدأ ۹۷

۱-۱۱-۴- ثبت سفارش ۹۷

۱-۱۱-۵- بارنامه Bill of lading (B/L) 98

۱-۱۱-۶- پروفرما یا سیاهه‌ی بازرگانی ۹۸

۱-۱۱-۶-۱- سیاهه‌ی گواهی شده (Certified Invoice) 98

۱-۱۱-۶-۲- سیاهه‌ی کنسولی (Consular Invoice) 98

۱-۱۱-۷- آفر یا سفارش ۹۸

۱-۱۱-۸- فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی ۹۸

۱-۱۱-۹- اظهارنامه‌ی گمرکی ۱۰۰

۱-۱۱-۱۰- پروانه سبز گمرکی ۱۰۰

۱-۱۱-۱۱- ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت APG 100

۱-۱۱-۱۲- لیست عدل‌بندی (Packing- list) 101

۱-۱۱-۱۳- گواهی استاندارد ۱۰۲

۱-۱۱-۱۴- گواهی بهداشت (حسب مورد) ۱۰۳

۱-۱۱-۱۵- قبض انبار ۱۰۳

۱-۱۱-۱۶- گواهی بازرسی ۱۰۵

۱-۱۱-۱۷- وکالت‌نامه ۱۰۵

۱-۱۱-۱۸- ترخیصیه ۱۰۵

۱-۱۱-۱۹- قبض انبار ۱۰۶

۱-۱۱-۲۰- انواع ضمانتنامه‌های ارزی ۱۰۶

۱-۱۱-۲۱- ضمانتنامه‌ی بانکی چیست؟ ۱۰۷

۱-۱۱-۲۲- انواع ضمانتنامه‌ی بانکی از نقطه نظر موضوعی ۱۰۷

۱-۱۱-۲۲- ۱- ضمانتنامه‌ی شرکت در مناقصه/ مزایده ۱۰۷

۱-۱۱-۲۲- ۲- ضمانتنامه‌ی حسن انجام کار/تعهدات ۱۰۸

۱-۱۱-۲۲- ۳- ضمانتنامه‌ی پیش پرداخت ۱۰۸

۱-۱۱-۲۲- ۴- ضمانتنامه‌ی استرداد کسور وجه‌الضمان ۱۰۸

۱-۱۱-۲۲- ۵- ضمانتنامه‌ی گمرکی ۱۰۹

۱-۱۱-۲۲- ۶- ضمانتنامه‌ی تعهد پرداخت ۱۰۹

۱-۱۱-۲۲-۷- سایر ضمانتنامه‌ها ۱۰۹

۱-۱۱-۲۳- انواع ضمانتنامه‌های بانکی از نظر نحوه‌ی صدور ۱۱۰

۱-۱۱-۲۳-۱- ضمانتنامه‌های مستقیم ۱۱۰

۱-۱۱-۲۳-۲- ضمانتنامه‌های غیرمستقیم ۱۱۰

۱-۱۱-۲۴- انواع ضمانتنامه‌های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی ۱۱۰

۱-۱۱-۲۴-۱- ضمانتنامه‌های صادراتی ۱۱۱

۱-۱۱-۲۴-۲- ضمانتنامه‌های وارداتی ۱۱۱

۱-۱۱-۲۵- قانون حاکم بر ضمانتنامه‌ها ۱۱۱

۱-۱۱-۲۶- مقررات موضوعه از طرف اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ۱۱۲

۱-۱۱-۲۷- اعتبار خریدار ۱۱۲

۱-۱۱-۲۸- ریفاینانس ۱۱۳

۱-۱۱-۲۹- فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) ۱۱۳

۱-۱۱-۳۰- ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) ۱۱۴

۱-۱۲- اصطلاحات بین‌المللی حمل و نقل ۱۱۴

۱-۱۳- حقوق، عوارض و هزینه‌های بندر بر کشتی‌ها در بنادر جنوبی ۱۲۲

۱-۱۴- بعضی از اصطلاحات رایج در حمل هوایی ۱۲۳

۱-۱۵- بارنامه‌ی هوایی ۱۲۳

۱-۱۶- برات اسنادی ۱۲۵

۱-۱۷- انواع برات وصولی ۱۲۵

۱-۱۷-۱- برات وصولی ساده ۱۲۶

۱-۱۷-۲- برات وصولی اسنادی ۱۲۷

۱-۱۷-۳- اعتبار اسنادی پشت به پشت اتکایی ۱۲۷

۱-۱۷-۴- اعتبار اسنادی مدت‌دار و نسیه ۱۲۸

۱-۱۸- کارت بازرگانی ۱۲۸

۱-۱۸-۱- کاربردهای کارت بازرگانی ۱۲۸

فصل ۲ – مدیریت و مهندسی عوامل تجاری حین تجارت بین‌الملل

۲-۱- فرایند انجام خرید و سفارش خارجی از طریق کارت بازرگانی ۱۳۵

۲-۲- گواهی بازرسی ۱۴۲

۲-۳- اسناد حمل ۱۴۴

۲-۴- اظهارنامه‌ها و مدارک پیوست ۱۴۴

۲-۴-۱- اظهارنامه‌ی اجمالی ۱۴۴

۲-۴-۲- اظهارنامه‌ی ورود یا خروج Declaration of Arrivel or Departure 145

۲-۴-۳- اظهار نامه‌ی کالا Declaration Goods 145

۲-۴-۴- اظهار نامه مبدأ Declaration of Origin 145

۲-۴-۵- اعلامیه‌ی ارز ۱۴۵

۲-۴-۶- بار انداز ۱۴۵

۲-۴-۷- بارنویسی ۱۴۶

۲-۴-۸- بارنامه ۱۴۶

۲-۴-۹- پروفرما ۱۴۶

۲-۴-۱۰- ترانشیپ Transshipment 146

۲-۴-۱۱- تعهد ترانزیت Transit bond-note 146

۲-۴-۱۲- ترخیص کالا Clearance of Goods 147

۲-۴-۱۳- درابک Drwback 147

۲-۴-۱۴- سیاهه‌ی تجاری ۱۴۷

۲-۴-۱۵- سیف CIF 148

۲-۴-۱۶- سی اند اف F&C 148

۲-۴-۱۷- عدل ۱۴۸

۲-۴-۱۸- فله ۱۴۸

۲-۴-۱۹- فوب FOB 148

۲-۴-۲۰- کانتینر ۱۴۸

۲-۴-۲۱- کالای متروکه ۱۴۸

۲-۴-۲۲- کابوتاژ ۱۴۹

۲-۴-۲۳- کارته تیر ۱۴۹

۲-۴-۲۴- کارنه آ.ت.آ ATA 149

۲-۴-۲۵- کالاهای توشه‌ای و ملزومات Store 149

۲-۴-۲۶- کنوانسیون آ.ت.آConvention ATA 149

۲-۴-۲۷- منوانسیون کیوتو Convention Kyoto 150

۲-۴-۲۸- کنوانسیون نایروبی Nairobi Convention 150

۲-۴-۲۹- گواهی مبدأ Cortificate of Orign 150

۲-۴-۳۰- گواهی بازرسی ۱۵۰

۲-۴-۳۱- گواهی بیمه ۱۵۰

۲-۴-۳۲- مانیفست ۱۵۱

۲-۴-۳۳- مانیفست محموله (بار) ۱۵۱

۲-۵- اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی ۱۵۱

۲-۶- معیارهای طبقه‌بندی کالا ۱۵۳

۲-۶-۱- توصیف و شرح کالا ۱۵۳

۲-۶-۲- درجه و مرحله‌ی ساخت ۱۵۴

۲-۶-۳- کاربرد یا عمل ۱۵۴

۲-۶-۴- بیمه‌ی باربری (حمل و نقل) کالا ۱۵۴

۲-۶-۴-۲- تقسیم‌بندی بر پایه‌ی محدوده‌ی جغرافیای ۱۵۵

۲-۶-۴-۳- تقسیم‌بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه‌ای ۱۵۵

۲-۷- انواع پوشش بیمه‌ای در بیمه‌ی حمل و نقل کالا ۱۵۵

۲-۷-۱- بیمه با شرایط C 156

۲-۷-۲- خطرات بیمه شده ۱۵۶

۲-۷-۳- اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت محمولات وارداتی و صادراتی ۱۵۷

۲-۷-۴- اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات حمل و نقل داخلی ۱۵۷

۲-۷-۵- اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت محمولات وسایل نقلیه‌ی آبی (شناورهای
کوچک و دریای)

۲-۸- شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ی باربری ۱۵۸

۲-۹- شناخت سازمان‌های تجاری ۱۵۹

۲-۹-۱- کمیسیون اقتصاید و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و منطقه‌ی اقیانوس آرام (ESCA) 160

۲-۹-۲- مؤسسه‌ی آموزشی و پرورشی ملل متحد (UNITAR) 160

۲-۹-۳- کنفرانس تجارت و توسعه‌ی ملل متحد(UNCTAD) 160

۲-۹-۴- بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ۱۶۱

۲-۹-۵- صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) 161

۲-۹-۶- صندوق بین‌المللی توسعه‌ی کشاورزی (IFAD) 161

۲-۹-۷- صندوق بین‌المللی پول (IMF) 161

۲-۹-۸- سازمان جهانی بهداشت (WHO) 161

۲-۹-۹- سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) (FAO) 162

۲-۹-۱۰- سازمان جهانی هواشناسی (WMO) 162

۲-۹-۱۱- سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) (UNESCO) 162

۲-۹-۱۲- سازمان بین‌المللی کار (ILO) 162

۲-۹-۱۳- سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) (ICAO) 163

۲-۹-۱۴- سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد (یونیدو) (UNIDO) 163

۲-۹-۱۵- سازمان کشورهای صادر کننده‌ی نفت (اوپک) (OPEC) 163

۲-۹-۱۶- برنامه‌ی عمران ملل متحد (UNDP) 163

۲-۱۰- سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) ۱۶۴

۲-۱۰-۱- سازمان بین‌المللی ایزو ISO 164

۲-۱۰-۲- هدف ایزو ISO 164

۲-۱۰-۳- استاندارد اختیاری ایزو ISO 164

۲-۱۰-۴- مفاهیم ایزو ۹۰۰۰ ۱۶۵

۲-۱۰-۵- خصوصیت بارز ایزو ۹۰۰۰ ۱۶۶

۲-۱۰-۶- مدت اعتبار ایزو ۹۰۰۰ ۱۶۶

۲-۱۰-۷- گواهینامه‌ی ایزو ۹۰۰۰ ۱۶۷

۲-۱۰-۸- قدم‌های اساسی جهت دریافت گواهینامه‌ی ISO9000 167

۲-۱۱- اتحادیه اقتصادی ۱۶۸

۲-۱۲- تحقیقات بازاریابی خارجی ۱۷۱

۲-۱۲-۱- مشکلات تحقق بازاریابی در کشورهای مختلف ۱۷۱

۲-۱۲-۲- سیستم اطلاعاتی بازاریابی ۱۷۲

۲-۱۲-۳- ارکان اساسی سیستم اطلاعاتی بازاریابی ۱۷۲

۲-۱۲-۴- دسته‌بندی اطلاعات مربوط به بازار ۱۷۳

۲-۱۲-۵- استراتژی بازاریابی بین‌الملل ۱۷۳

۲-۱۲-۶- دوره‌ی عمر کالای بین‌المللی ۷۴

۲-۱۲-۷- نام‌گذاری کالا ۱۷۴

۲-۱۲-۸- معرفی کالای جدید ۱۷۴

۲-۱۲-۹- ترفیع ۱۷۵

۲-۱۲-۱۰- موانع فرآیند ارتباطات بین‌المللی ۱۷۵

۲-۱۲-۱۱- تبلیغات جهانی ۱۷۵

۲-۱۲-۱۲- قیمت‌گذاری ۱۷۶

۲-۱۲-۱۳- عوامل موثر بر قیمت‌گذاری بین‌المللی ۱۷۶

۲-۱۲-۱۴- قیمت جهانی و قیمت‌های مختلف برای بازارهای مختلف ۱۷۶

۲-۱۲-۱۵- توزیع ۱۷۷

۲-۱۲-۱۶- ساختار توزیع بین‌المللی ۱۷۷

۲-۱۲-۱۷- استراتژی توزیع بین‌المللی ۱۷۷

۲-۱۳- استاندارد و تجارت ۱۷۸

۲-۱۴- انواع استاندارد ۱۷۹

۲-۱۴-۱- استاندارد ملی ۱۷۹

۲-۱۴-۲- استاندارد منطقه‌ای ۱۷۹

۲-۱۴-۳- استاندارد بین‌المللی ۱۸۰

۲-۱۴-۴- نقش مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تجارت ۱۸۱

۲-۱۴-۵- اداره‌ی ‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ۱۸۱

۲-۱۵- روش‌های اجرایی موجود در اداره‌ی نظارت بر امور صادرات و واردات ۱۸۲

۲-۱۵-۱- صدور گواهینامه انطباق یا عدم انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری ۱۸۲

۲-۱۵-۲- صدور گواهینامه‌ی انطباق کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری ۱۸۳

۲-۱۵-۳- صدور مجوز حذف بازرسی ۱۸۳

۲-۱۵-۴- ضوابط فنی استفاده از CE مارک ۱۸۴

۲-۱۶- معرفی سایت‌ها و منابع مفید تجارت بین‌الملل ۱۸۴

۲-۱۷- ثبت سفارش ۱۸۹

۲-۱۷-۱- مراحل ثبت سفارش ۱۸۹

۲-۱۷-۲- انواع ثبت سفارش ۱۹۰

۲-۱۷-۳- ثبت سفارش و مراحل آن ۱۹۱

۲-۱۷-۳-۱- انواع روش‌های واردات کالا از طریق ثبت سفارش ۱۹۳

۲-۱۷-۳-۲- مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا ۱۹۴

۲-۱۷-۳-۳- اصلاحیه‌ی ثبت سفارشات ۱۹۵

۲-۱۷-۳-۴- تمدید ثبت سفارش ۱۹۵

۲-۱۷-۳-۵- ابطال ثبت سفارشات ۱۹۶

۲-۱۷-۳-۶- ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده ۱۲ ق م ص ماده ۲۴ آیین‌نامه آن قانون ۱۹۶

۲-۱۷-۳-۷- نحوه ی گردش کار اجرایی ۱۹۶

۲-۱۷-۴-۷- وظایف و نحوه ی کار کمیسیون چهارنفره ۱۹۸

۲-۱۸- SWIFT چیست؟ ۲۰۱

۲-۱۹- انواع بارنامه‌های دریایی ۲۰۲

۲-۲۰- انواع دیگر بارنامه ۲۰۴

۲-۲۱-‌ فنون مذاکرات بین‌المللی ۲۰۵

۲-۲۲- ۴۵ راز برای موفقیت در تجارت بازرگانی و بازاریابی بین‌الملل ۲۱۱

۲-۲۳- اسرار تجارت دریایی ۲۱۶

۲-۲۴- مطالب مفید در مورد حمل و نقل دریایی ۲۱۸

۲-۲۵- ارتباط موسسات بازرگانی با بازار ارز ۲۱۹

۲-۲۶- روش‌های پیش‌بینی قیمت ارز ۲۲۰

فصل ۳ – اسرار تجارت و عملیات مهندسی تجارت بین‌الملل

۳-۱- مفهوم تحویل موقت و تحویل دائم ۲۲۳

۳-۲- فعالیت حمل و نقل (یا کریری) ۲۲۴

۳-۲-۱- وظایف کریر ۲۲۴

۳-۲-۲- مسئولیت‌ها ۲۲۵

۳-۲-۳- حقوق ۲۲۶

۳-۲-۴- داوری ۲۲۶

۳-۲-۵- بیمه ۲۲۷

۳-۳- وظایف فورواردر ۲۲۷

۳-۴- حمل و نقل بین‌المللی (T.I.R) 228

۳-۵- مقررات TIR 229

۳-۶- اقداماتی که باید در صورت اطلاع از حوادث در ارتباط با راهنامه‌های C.M.R انجام شود۲۳۰

۳-۷- بخشی از آیین‌نامه‌ی اجرایی قانونی حمل و نقل و عبور کالای خارجی ۲۳۱

۳-۸- قوانین و مقررات صادرات و واردات فدراسیون روسیه ۲۳۲

۳-۹- ۱۴ راز مؤثر برای موفقیت در بازار کار ۲۳۴

۳-۱۰- ۵۰ راز برای داشتن سایتهای تجاری جذاب و تجارت الکترونیک موفق ۲۳۶

۳-۱۱- ۱۰ اشتباه بزرگ در راه‌اندازی تجارت بین‌الملل ۲۴۲

۳-۱۲- ۲۶ راز برای موفقیت در فروشندگی (فروشنده‌ی حرفه‌ای) ۲۴۵

۳-۱۴- ۳۳ راز موفقیت در تجارت و کسب و کار ۲۵۰

۳-۱۵- ۹ راز طلایی و جادویی مهم برای استفاده از کلمات در فروش ۲۵۴

۳-۱۶- ۴۰ راز طلایی بازاریابی، خرید، فروش و مذاکره‌ی تلفنی ۲۵۵

۳-۱۷- ۲۵ راز مهم در مشتری‌مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان ۲۶۰

۳-۱۸- ۵ راز پنهان موفقیت در بازاریابی ۲۶۷

۳-۱۹- ۴۸ راز کلیدی فروش و فروشندگی ۲۶۸

۳-۲۰- ۱۰ راز طلایی موفقیت در فروش و بازاریابی ۲۷۳

۳-۲۱- ۹ راز تاجران موفق ۲۷۴

۳-۲۲- ۱۰ راز مهم در مدیریت بخش فروش ۲۷۶۷

۳-۲۳- ۱۵ راز تاجران موفق ۲۷۹

۳-۲۴- ۱۰ راز مهم در تجارت الکترونیک ۲۸۰

۳-۲۵- ۲۲ راز موفقیت در تجارت الکترونیک ۲۸۳

۳-۲۶- ۱۰ راز کلمات جذاب تبلیغاتی در کسب و کار ۲۸۵

۳-۲۷- ۲۱ راز برای خرید بهتر ۲۸۷

۳-۲۸- ۱۰ راز مهم هنگام خرید ۲۸۹

۳-۲۹- ۱۰ راز برای حرفه‌ای شدن در کار ۲۹۱

۳-۳۰- ۱۶ راز حرفه‌ای اندیشیدن و حرفه‌ای شدن در تجارت ۲۹۲

۳-۳۱- ۱۱ راز تفکر انسانهای موفق ۲۹۳

۳-۳۲- ۵ راه برای موفقیت در فروشندگی اینترنتی ۲۹۴

۳-۳۳- رازهای حمل و نقل هوایی در تجارت بین‌الملل ۲۹۶

فصل ۴ – مبانی اصول و مفاهیم اینکوترمز

۴-۱- هدف و قلمرو اینکوترمز ۳۰۳

۴-۲- علت بازنگری اینکوترمز ۳۰۴

۴-۳- اینکوترمز ۲۰۰۰ ۳۰۵

۴-۴- منظور نمودن اینکوترمز در قرار داد فروش ۳۰۶

۴-۵- ساختار اینکوترمز ۳۰۶

۴-۶- ترمینولوژی ۳۰۶

۴-۶-۱- فروشنده‌ی (کالا) Shipper 308

۴-۶-۲- تحویل Delivery 308

۴-۶-۳- «معمول» ـ (متداول) Usual 309

۴-۶-۴- «هزینه‌ها» (عوارض) Charges 309

۴-۶-۵- «بنادر»، «اماکن (محلها)»، «نقاط» و «محلهای کار» ۳۱۰

۴-۶-۶- «کشتی» و «شناور» Ship and Vessel 310

۴-۶-۷- «کنترل» و «بازرسی» Checking and inspection 310

۴-۶-۸- وظایف فروشنده در تحویل (کالا) ۳۱۱

۴-۶-۹- انتقال مسئولیت (ریسک) و هزینه‌های مربوط به کالا ۳۱۱

۴-۷- اصطلاحات ۳۱۲

۴-۷-۱- اصطلاحات گروه F 312

۴-۷-۲- اصطلاحات گروه “C” 313

۴-۷-۴- اصطلاحات گروه D 318

۴-۸- ایجاد تغییر در اینکوترمز ۳۱۹

۴-۹- توضیح در مورد استفاده از اصطلاحات۳۲۴

۴-۱۰- بارنامه و تجارت الکترونیکی ۲۴

۴-۱۱- اسناد حمل غیرقابل انتقال به جای بارنامه‌ها ۳۲۵

۴-۱۲- حق دادن دستورات به حمل کننده ۳۲۶

۴-۱۳- داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ۳۲۶

۴-۱۴- EXW (EX wirks) تحویل در محل کار (محل تعیین شده) ۳۲۷

۴-۱۵- FCA (… named palce) تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده) ۳۳۰

۴-۱۶- (…named port of shipment) FAS «تحویل در کنار کشتی» (بندر تعیین‌شده) ۳۳۵

۴-۱۷- (…named port of shipment) FOB تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده) ۳۳۹

۴-۱۸- (…named port of destination) CFR هزینه و کرایه‌ی حمل (بندر مقصد تعیین شده) ۳۴۳

۴-۱۹- (…named port of destination) CIF هزینه، بیمه و کرایه‌ حمل (بندر مقصد تعیین شده) ۳۴۷

۴-۲۰- (…named place of destination) CPT کرایه‌ی حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده) ۳۵۲

۴-۲۱- (…named place of destination) CIP کرایه‌ی حمل و حق بیمه‌ی پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده) ۳۵۶

۴-۲۲- (…named plase) DAF تحویل در مرز (محل تعیین شده) ۳۶۱

۴-۲۳- (named port of destination) DES تحویل از کشتی (بندر مقصدتعیین‌شده) ۳۶۵

۴-۲۴- (…named port of destination) DEQ تحویل در اسکله (مقصد تعیین‌شده) ۳۶۹

۴-۲۵- (…named plave of destination) DDU تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)

۴-۲۶- (…named place of destination) DDP تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)

۴-۲۷- بشریح برخی از واژگان اینکوترمز۳۸۱

۴-۲۷-۱- (…named place Ex Works) EXW تحویل در محل (… محل تعیین شده) ۳۸۱

۴-۲۷-۲- (…named place Free Carrier) FCA تحویل به حمل کننده (… محل تعیین‌شده) …… ۳۸۲

۴-۲۷-۳- (…named port of shipment Free Alongside Ship) FAS تحویل در کنار کشتی ( بندر بارگیری تعیین شده) ۳۸۲

۴-۲۷-۴- (…named port of shipment Free On Board) FOB تحویل روی عرشه (… بندر بارگیری تعیین شده) ۳۸۲

۴-۲۷-۵- (…named port of destination Cost and Freight) CFR هزینه و کرایه حمل (… بندر و مقصد تعیین شده) ۳۸۳

۴-۲۷-۶- (…named port of destination Cost, Insurance and Freight) CIF هزینه، بیمه و کرایه‌ی حمل (… بندر مقصد تعیین شده) ۳۸۳

۴-۲۷-۷- (…named place of destination Carriage Paid To) CPT کرایه‌ی حمل پرداخت شده تا (… مقصد تعیین شده) ۳۸۳

۴-۲۷-۸- (…named place of destination Carriage and Insuranc-e Paid to) CIP -کرایه‌ی حمل و بیمه‌ی پرداخت شده تا (… محل تعیین شده در مقصد) ۳۸۴

۴-۲۷-۹- …named place of destination Carriage and Insurance Paid to) CIP کرایه‌ی حمل و بیمه‌ی پرداخت شده تا (… محل تعیین شده در مقصد) ۳۸۵

۴-۲۷-۱۰- (…named place Delivered At Frontier) DAF تحویل‌در مرز (… محل‌تعیین‌شده)… ۳۸۵

۴-۲۷-۱۱- (…named port of destination DELIVERED EX SHIP) DES تحویل از کشتی
(… بندر مقصد تعیین شده) ۳۸۵

۴-۲۷-۱۲-(…named port of destination Delivered Ex Quay) (duty paid) DEQ هزینه و کرایه حمل (… بندر و مقصد تعیین شده) ۳۸۵

۴-۲۷-۱۳-(…named place of destination Delivered DUTY UNPAID) (duty paid) DDU تحویل عوارض پرداخت نشده (… محل مقصد تعیین شده) ۳۸۶

۴-۲۷-۱۴- (…named port of destination Delivered Ex Quay) (duty paid) DEQ هزینه و کرایه حمل (… بندر و مقصد تعیین شده)

۴-۲۸- آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی و پرسش‌های بازرگانی خارجی ۳۸۷

۴-۲۹- بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها ۳۹۴

۴-۳۰- طبقه‌بندی چهار گروه اینکوترمز ۳۹۹

۴-۳۰-۱- اصطلاحات گروه E 402

۴-۳۰-۲- اصطلاحات گروه F 402

۴-۳۰-۳- اصطلاحات گروه C 406

۴-۳۰-۴- اصطلاحات گروه D 409

۴-۳۱- نمونه و تشریح جزییات تعدادی از اینکوترمزها در تجارت بین‌الملل ۴۱۸

۴-۳۱-۱- تحویل کالا در محل کار (… نام محل مقرر) EXW 418

۴-۳۱-۲- FCA تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (…. نام محل مقرر) ۴۲۱

۴-۳۱-۳- FAS تحویل کالا در کنار کشتی (… نام بندر بارگیری) ۴۲۵

۴-۳۱-۴- DDP تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
(… نام محل مقرر در مقصد)

۴-۳۲- تغییرات اینکوترمز ۲۰۱۰ ۴۳۲

۴-۳۳- اصطلاحات بین‌اللملی بازرگانی ۴۳۶

۴-۳۴- بارنامه ۴۳۷

۴-۳۵- اصطلاحات دریایی در تجارت بین‌الملل ۴۴۱

۴-۳۶- انواع بارنامه‌ی رایج در حمل و نقل ۴۶۳

۴-۳۷- قرارداده اجاره‌ی کشتی و انواع آن ۴۶۳

۴-۳۸- OEM چیست؟ ۴۶۶

۴-۳۹- اصطلاحات دریایی در تجارت بین‌الملل

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….
x

این مطلب را نیز بخوانید

دکتر علی خویه مشاور و مدرس مهندسی فروش و بازاریابی املاک و مستغلات

چرا مهندسی فروش و بازاریابی املاک و مستغلات؟ چرا مدیریت فروش و برندسازی املاک و مستغلات

چرا مهندسی فروش و بازاریابی املاک و مستغلات؟ چرا مدیریت فروش و ...