آرشیو تگها: "اثربخشی"

مدیریت نوین و مدیران موفق

مبانی عمومی مدیریت   شناخت بهتر از سازمان و ابعاد آن   شناخت علمی و دقیق تر از مفهوم مدیریت و اصول و کارکردهای مربوط به آن   ایجاد بسترمناسب جهت برگزاری دوره های تخصصی در رابطه با مفاهیم و فنون مختلف مدیریتی   گفتار اول: مفاهیم پایه سازمان و مدیریت     گفتار دوم: کارکرد های اساسی مدیریت گفتار اول: مفاهیم پایه سازمان و مدیریت ب-مدیریت (management) -اهمیت مدیریت -تعریف مدیریت -سطوح مدیریت -مهارتهای مدیریت -نقشهای مدیریت -وظایف مدیریت –مدیریت: علم یاهنر؟ –مدیریت موفق و مؤثر -کارایی / اثربخشی / بهره وری الف- سازمان (organization) -اهمیت سازمان -تعریف سازمان ...

ادامه متن »