برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

مشاور مدیر عامل

مشاور مدیریت

تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا و کنترل اصول مشاوره مدیریت

وظایف، انتظارات، شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش و مهارت مشاوره و مشاوران

مدیریت، تشخیص بیماری های مدیریت ، معاینه مدیران،

تشخیص بیماری های مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، پشتیبانی،  بازاریابی، فروش، تبلیغات و برند

انواع بیماری های مدیریت، سازمان ، شرکت و موسسات مختلف و تکنیک های درمان آن

مدرسان دانشگاه، مشاوران ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبرو شرکت های بزرگ ملی و بین المللی

www.khooyeh.com

www.marketingconsulting.blogfa.com

www.marketingconsulting.persianblog.ir

فهرست برخی از مطالب کتاب: مشاور کیست مفاهیم اساسیمطالعه موردی…مشاور مدیریت کیستمشاور مدیریت  کیستتعریف مشاوره و مشاور مدیریت مشاور مدیریت  یک تخصص مهارت دانش یا هنرهدف از مشاورهمشاوره مبتنی بر هدفاهمیت و ضرورت مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغاتمطالعه موردی…تعریف معاینات  مدیریت .. ۱۴ ·  فعالیتهای اصلی در مدیریت .. ۱۴ ·  آمیخته مدیریت .. ۱۴ ·  وظیفه ی تحقیق در مدیریت . ۱۴ ·  مدل تصمیم گیری (Decide) 14 ·  طبقه بندی تحقیق در مدیریت . ۱۴ ·  معاینات  منجر به حل مسئله. ۱۴ ·  معاینات  منجر به شناسائی مسئله. ۱۴ ·   سازمان معاینات  مدیریت .. ۱۴ ·  سیستم اطلاعاتی مدیریت  (Mis) 14 ·  انواع سیستمهای اطلاعاتی.. ۱۴ ·  ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مدیریت .. ۱۴نقش های یک مشاور مدیریت  و فروش و تبلیغاتوظایف مشاور مدیریت  فروش و تبلیغاتارزیابی نقش حساس مشاور مدیریت مشاوران آکادمیک یا تجربیدلایل عدم اعتماد به مشاوران مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغاتتکنیک های اعتمادسازی در مشتریان مشاورهنمونه مطالعه موردیفرایند مشاوره مدیریت تجزیه و تحلیل فرصت های مدیریت تهیه خط مشی مشاوره مدیریت  و فروشتهیه برنامه ها مشاوره مدیریت مدیریت پروژه های مشاوره مدیریت   فروش و تبلیغاتبرنامه های عملیاصول مهم انتخاب مشاوران مدیریت سیستم پشتیبانی مدیریت  (DSS) 14 ·  ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات مدیریت .. ۱۴ ·  نقش معاینات  در سیستم های اطلاعاتی مدیریت  (Mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری DSS. 14 ·  تفاوتهای (Mis) و (DSS) 14 ·  خطاهای احتمالی در معاینات  مدیریت .. ۱۴ ·  انواع طرح تحقیق.. ۱۴ ·  طرح پانل.. ۱۴ ·  معاینات  علمی ( آزمایشگاهی ) ۱۴ ·  انواع اطلاعات… ۱۴ ·  انواع اطلاعات ثانویه. ۱۴ ·  گزارش تحقیق.. ۱۴ ·  ابزار و وسایل تحقیق.. ۱۴ ·  ارائه طرح تحقیق.. ۱۴ ·  تعبیر و تفسیرو گزارش یافته ها ۱۴ اصول پاسخگویی به مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۴ شیوه رفتار با مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۴ رضایت سنجی مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۴ نکاتی که در جلسه معاینات  مدیریت   باید رعایت کرد. ۱۴ ویژگی های محل معاینات  مدیریت   مدیریت  فروش و تبلیغات… ۱۴ تصمیمات اساسی معاینات  مدیریت  ان مدیریت  فروش وتبلیغات… ۱۴ مذاکره معاینات  مدیریت .. ۱۵ اصول قبل از جلسه معاینات  مدیریت .. ۱۵ اصول حین جلسه معاینات  مدیریت .. ۱۵ اصول بعد از جلسه معاینات  مدیریت .. ۱۵ شناسایی مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۵ استفاده از معاینات  مدیریت  و مدیریت .. ۱۵ ابزارهای مشاوران مدیریت  فروش وتبلیغاتانواع مشاوره و اصول اجراسیستم های گزارش دهی مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغاتسیستم ارزیابی فعالیت های مشاورانتحقیقات مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغاتغلبه بر موانع مشاورانچالش های مشاوران مدیریت  و فروشاصول فنی مشاوره مدیریت مدیریت تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط مشاوران مدیریت تغییر نگرش مشتریان مشاورهمعاینه فنی مشتریان مشاورهمعاینه سیستم مشتریان مشاورهمعاینه مشتریان مشتریان مشاورهمعاینه کارکنان مشتریان مشاورهمعاینه واحد مدیریت  فروش و تبلیغات مشتریان مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغاتعارضه یابی – اصول تکنیک ها مهارت روشمدل های عارضه یابی مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغاتگردآوری و پردازش اطلاعات عارضه یابیاصول پاسخگویی به مشتریان مشاورهشیوه رفتار با مشتریان مشاورهرضایت سنجی مشتریان مشاورهنکاتی که در جلسه مشاوره باید رعایت کردویژگی های محل مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغاتتصمیمات اساسی مشاوران مدیریت  فروش وتبلیغاتمذاکره مشاوراناصول قبل از جلسه مشاورهاصول حین جلسه مشاورهاصول بعد از جلسه مشاورهتجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مشاورهنفوذ مشاوران و تکنیک های نفوذ در مشتریانتاسیس واحدمشاوره مدیریت شیوه های تعامل مالی با مشتریان مشاورهواحداستراتژیک مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغاتارتباط موثرتر با مشتریان مشاورهایجاد رابطه بین خواسته های مشتریان مشاوره و اجرای فرایندهاکنترل رفتار مشتریان مشاورهشناسایی مشتریان مشاورعوامل روانشناختی معاینات  مدیریت .. ۱۵ دلایل ترک معاینات  مدیریت .. ۱۵ نقش معاینات  مدیریت   در بحران ها ۱۵ معاینات  مدیریت   در شرایط سخت مدیریت . ۱۵ ویژگی های معاینات  مدیریت   حرفه ای… ۱۵ نمونه فرم های بازدید معاینات  مدیریت .. ۱۵ نمونه مطالعات موردی… ۱۵ معاینات  مدیریت   انرژی دهنده. ۱۵ معاینات  مدیریت   انگیزه بخش…. ۱۵ خصوصیات یک جلسه معاینات  مدیریت .. ۱۵ مذاکرات حرفه ای معاینات  مدیریت .. ۱۵ زبان بدن در معاینات  مدیریت .. ۱۵ اصول فنی معاینات  مدیریت   مدیریت مدیریت .. ۱۵ تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط معاینات  مدیریت  ان مدیریت .. ۱۵ تغییر نگرش مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۵ معاینه فنی مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۵ معاینه سیستم مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۵ معاینه مشتریان مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۵ معاینه کارکنان مشتریان معاینات  مدیریت .. ۱۵ استفاده از تحقیقات بازار و مدیریت اطلاعاتی که مشتریان مشاوره مخفی می کننددلایل پنهان کردن اطلاعات توسط مشتریان مشاورهایجاد پیوند بین واحد های مختلف و مشاورهایجاد پیوند بین استراتژی و مشتریمنشور اخلاقی مشاورانسوگند نامه مشاورانهفت رفتار ضروری مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغاتمشاوره رابطه ایعوامل روانشناختی مشاورانعوامل اجتماعی و فرهنگی مشاوراننمونه قراردادهای مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغاتتفاوت ها و شباهت های مشاوران مدیریت  با انواع دیگر مشاورانتفاوت مشاوران اروپایی ژاپنی و آمریکاییتفاوت های نگرش به مشاورهپرسش های مشاوران در جلسات مشاورهخصوصیات یک جلسه مشاورهمذاکرات حرفه ای مشاورانزبان بدن در مشاورانالگو های مشاورانطراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی مشاورانتمایز مشاورانمشاوره مشارکتیمدیریت  مشاوره و خدمات مشاورهجلسات دفاع مشاورانخط مشی های مشاوران مدیریت مدیریت  فروش تبلیغاتخط مشی های دفاعی مشاورانمطالعه موردیمشاوره مدیریت  جهانیمشاوره جهت ورود اداره و ماندن در بازارهای جهانیشناخت و پیش بینی بازارهای جهانیمشاوره صادرات و وارداتمشاوره خطوط تولیدمشاوران فعالیت های پیشبردیمشاوره تبلیغاتمشاوره اهداف تبلیغاتمشاوره رسانه های تبلیغاتیمشاوره روابط عمومی و برنامه ها و سیاست های روابط عمومیمشاوره قیمت گذاریمشاوره موسسات خدماتیمشاوره برند و نام و نشان تجاریمشاوره کانال های توزیعمشاوره بازاریابانمشاوره کارکنان فروشمشاوره حقوق و مزایای کارکنان فروشمشاوره انگیزهمشاور فروش مویرگیمشاوره کارکنان فروش و مدیریت مشاوره پارتیزانی و چریکیمشاوران خلاق – ویژگی های خصوصیات اصول مهارت و فرایندهاتکنیک های خلاق در مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغاتگروه کانون در مشاوره مشتریانتشکیل کمیته های مختلف برای مشتریانجلسات آموزشی مشاوراندستور کار مشاوران مدیریت  فروش تبلیغاتاثربخشی مشاوره مدیریت مشاوران مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغات موفق دنیامشاوره مدیریت  در ۳۰ روز برای مشتریان خاصدلایل ترک مشاوراننقش مشاوره در بحران هامشاوره در شرایط سخت بازارویژگی های مشاوران حرفه اینمونه فرم های بازدید مشاوراننمونه مطالعات موردیمشاوران انرژی دهندهمشاوران انگیزه بخشمشاوران تغییر دهنده و تحول گرامشاوران تند کنندهمشاوران ریزبینحل مساله و تصمیم گیری مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغاتمشاوران گذشته محور و آینده محورمشاوران نظم دهنده و کوتاه کنندهمشاوران تمرکز گرا و تنوع گرامشاوران استراتژی گرا و سیاست گرامشاوران روش گرا و فرایند گرامشاوران تکنیکی و مشاوران تاکتیکیمطالعه موردی . مراقب این نوع مشاوران باشید…مقایسه مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات در سازمان های خصوصی عمومی دولتی انتفاعی  غیر انتفاعی خدماتی و…چرا باید تحقیقات مدیریت  انجام دهیم؟. ۱۷ معاینات  مدیریت  چیست؟. ۱۸ چرا معاینات  مدیریت  ضروری است؟. ۱۸ گستره معاینات  مدیریت : ۱۹ الف) بررسی مصرف‌کننده یا مدیریت  (Customer Research): 19 ب) بررسی رقبا (Competitor Research): 19 پ) بررسی عملیات شرکت (Company Resarch): 20 ۱- بررسی سیستم‌های توزیع و فروش (Place/Distribution Research) 20 ۲- بررسی تبلیغات و روش‌های پیشبرد فروش شرکت (Promotion): 21 ۳- بررسی قیمت (Price): 21 ۴- بررسی محصول (Product): 22 ت) بررسی محیط شرکت (Climate Analisis): 22 گام‌های اجرایی تحقیق مدیریت : ۲۲ مرحله ۱: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 23 مرحله ۲: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 23 مرحله ۳: تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 24 مرحله ۴: عملیات میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 25 مرحله ۵: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها ۲۵ مرحله ۶: آماده کردن و ارائه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report): 26 ابعاد مختلف پروژه‌های مدیریت : ۲۶ معاینات  مدیریت  در مقابل معاینات  مدیریت . ۲۸ ارزش اطلاعات‌.. ۲۹ فرایند معاینات  مدیریت .. ۲۹ مشاوره مبتنی بر کلاس درس و آموزش محورمشاوره مبتنی بر مراقبتمشاوره مبتنی بر جهت گیری مدیرانمشاوره مبتنی بر جهت گیری مشتریانمطالعه موردی – مشاوره خودطراحمطالعه موردی – مدیریت دانش در مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغاتفازهای کاربردی مشاورهفازهای پیش ترکیب مشاورهفازهای ترکیب عملیاتی مشاورهمطالعه موردی – مرسدس و کرایسلرپاسخ های مشاوران مدیریت پاسخ های محیطیپاسخ های مدیریتیپاسخ های سازمانیپاسخ های رقابتیپاسخ های جمعیتوسعه فرامشاوره در مشاوره مدیریت برنامه های دستمزد مشاورانسبک های مشاوره و مشاورانمشاوره به سبک Tمشاوره به سبک Gمشاوره به سبک Hمشاوره به سبک Zآزمون های مورد استفاده مشاورانسطوح مختلف مشاوره مدیریتمطالعه موردی سطح ۵ مشاورهسوئ استفاده از مشاوراندیدگاه های شخصی مشاوران داخلی و خارجیمطالعه موردی – در حاشیه بودن مشاور مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغاتچک لیست های عملیاتی مشاوره مدیریت 
·         آینده پژوهی 
·         انگیزش 
·         بهترین روش 
·         توسعه دانایی محور 
·         خلاقیت و نوآوری 
·         دانش مدیریت 
·         رهبری 
·         فرهنگ و جو سازمانی 
·         مدیریت استراتژیک 
·         مدیریت بحران 
·         مدیریت تولید 
·         مدیریت خدمات 
·         مدیریت دانش 
·         مدیریت زنجیره تامین 
·         مدیریت فروش 
·         مدیریت فناوری اطلاعات 
·         مدیریت مشارکتی/کارتیمی 
·         مدیریت پروژه 
·         مدیریت کیفیت 
·         مدیران 
·         مشاوره مدیریت   آموزشی 
·         مشاوره مدیریت   بهره وری 
·         مشاوره مدیریت   تغییر 
·         مشاوره مدیریت   توسعه 
·         مشاوره مدیریت   تولید و عملیات 
·         مشاوره مدیریت   راهبردی 
·         مشاوره مدیریت   ریسک 
·         مشاوره مدیریت   زمان 
·         مشاوره مدیریت   زنجیره تامین 
·         مشاوره مدیریت   محصول 
·         مشاوره مدیریت   و برنامه ریزی منابع سازمانی 
·         مشاوره مدیریت   کسب و کار 
·         مشاوره مدیریت   کیفیت 
·         مفاهیم مشاوره مدیریت  ی 
·         مهندسی مجدد 
·         مهندسی ارزش 
·         نظام های کنترلی و ارزیابی 
·         نوآوری وشکوفایی سازمانی 
·         چک لیست مشاوره مدیریت  
·         کارآفرینی 
·           
·           
·         مشاوره مدیریت   و حقوق (law) مشاوره مدیریت   زنان (women) مشاوره مدیریت   واردات(Imports) مشاوره مدیریت   صادرات(Exports) مشاوره مدیریت   هزینه و درآمد آینده پژوهی مصاحبه های مشاوره مدیریت  ی مشاوره مدیریت   گروه ها (group) مدیریار در رسانه (Modiryar.com) مشاوره مدیریت   تصمیم گیری(Decision) مشاوره مدیریت   بیمه (Insurance) مشاوره مدیریت   و برنامه ریزی(planning) مشاوره مدیریت   انرژی (Energy) مشاوره مدیریت   حقوق ودستمزد(salary) مشاوره مدیریت   و مشاوره (Conference) مشاوره مدیریت   جهانی (Global) مشاوره مدیریت   عمومی(general) مشاوره مدیریت   انتقادی (critic) عمومی(general) مدیریت و مبانی سازمان (Org) مشاوره مدیریت   و روش تحقیق(Res) نظریه های مشاوره مدیریت  (theorists) مشاوره مدیریت   رفتار (Behavior)  (مشاوره مدیریت   فناوری اطلاعات (ICT) مشاوره مدیریت   منابع انسانی (HRM) مدیریت بازاریابی (Marketing) مشاوره مدیریت   کیفیت و استاندارد (QM) مشاوره مدیریت   راهبرد و چشم انداز (st) مشاوره مدیریت   مالی-اقتصادی(finance) مشاوره مدیریت   دولتی (administration) مدیریت تطبیقی (Comparative) مشاوره مدیریت   خلاقیت وکارآفرینی(e&c) مشاوره مدیریت   تحول و توسعه (OD) مشاوره مدیریت   آموزشی (education) مشاوره مدیریت   صنعتی (Indusrial) مشاوره مدیریت   اجرایی (MBA) مشاوره مدیریت   و تفکر سیستمی(sys) مشاوره مدیریت   بحران (Crisis) مشاوره مدیریت   ومهندسی ارزش(value) مشاوره مدیریت   دانش و دانائی (know) مشاوره مدیریت   بازرگانی (business) مشاوره مدیریت   و کنترل پروژه (project) مشاوره مدیریت   مشارکتی(Participative) مدیریت و تکریم مشتری (custm) مدیریت استرس(Stress) مشاوره مدیریت   زمان (Time) مشاوره مدیریت   تعارض (Conflict) مشاوره مدیریت   تغییر (Change) مدیریت فروش (sale) مشاوره مدیریت   و تفکر ناب (Lean) مشاوره مدیریت   انگیزش (Motivation) مدیریت بهره وری (Productivity) مشاوره مدیریت   و مفاهیم نوین(modern) مشاوره مدیریت   جهانگردی (tourism) مهندسی فناوری اطلاعات (ITE) مشاوره مدیریت   روابط عمومی(relation) روانشناسی کارومشاوره مدیریت  (psy) مشاوره مدیریت   ریسک (risk) مشاوره مدیریت   تبلیغات (publicity) مشاوره مدیریت   تولیدومحصول(Product) مهندسی مشاوره مدیریت   (engineering) مشاوره مدیریت   پزشکی (medical) مشاوره مدیریت   و رهبری (leadership) مشاوره مدیریت   نوآوری (Innovation) مشاوره مدیریت   تکنولوژی (technology) مشاوره مدیریت   رسانه و ارتباطات(media) مشاوره مدیریت   سازماندهی(Organiz) 
·

 

 

__________________________________________________________________________________

 

cropped-3.jpg

ویژگی های یک مشاور خوب 

 

یک مشاور بازاریابی برای اجرای یک مشاوره ی صحیح چند تا اصل باید رعایت کنه :

۱٫بدترین کار تو مشاوره این که بدون اینکه از احساسات و تفکرات مراجع اگاهی داشته باشیم شروع به صحبت و رهنمود دادن کنیم یا به عبارتی مشاور بازاریابی شروع کننده ی صحبت باشه بنابراین مشاور بازاریابی خوب همیشه اول شنونده ی خوب

۲٫یک مشاور بازاریابی خوب آمادگی شنیدن هر مشکلی رو داره چون ما مردم ایران تا کاسه ی صبرمون لبریز نشه بفکر مشکل بازار نمی افتیم

۳٫یک مشاور بازاریابی خوب امادگی پذیرش هر فردی با هر نژاد و قومیتی رو داره مشاور بازاریابی خوب مراجع طرد نمی کنه چون معمولا مشاور بازاریابی یکی از آخرین پناهگاه های مراجع که اگه طرد بشه مشکلات زیادی ببار میاره

۴٫یک مشاور بازاریابی خوب ضمن آگاهی به تمام رویکردهای مشاوره ای برای مشکل بازاراز رویکرد التقاطی استفاده میکنه

۵٫مشاور بازاریابی خوب آگاه که مشکل بازار یک خیابان دو طرفست بین مراجع و مشاور بازاریابی برای همین اگر مراجع انگیزه ی هیچ کاری رو نداره اول رو مسائل انگیزشی او کار میکنه

۶٫مشاور بازاریابی باید از خواست اصلی مراجع برای مشکل بازار آگاه باشه و توی اون راستا قدم برداره

۷٫مشاور بازاریابی باید بتونه یک رابطه ی حسنه و تئام با اعتماد ایجاد کنه تا مراجع بدون هیچ اضطرابی مشکلاش بتونه راحت بگه

۸٫یک مشاور بازاریابی خوب دانش دایره المعارفی داره از فلسفه جامعه شناسی روانشناسی گرفته تا ادبیات و…چون بعضی وقت ها توی جلسه ی مشکل بازار این بحث ها مطرح میشه

۹٫مشاور بازاریابی خوب توان تشخیص افکار مخرب و داره و با اعتماد به نفس باید سعی در ازبین بردن اون ها کنه

۱۰ مشاور بازاریابی نباید مراجع به خودش وابسته کنه به شکلی که دیگه نتونه استقلال بدست بیاره برا همین وقتی مراجع از مشاور بازاریابی تعریف میکنه باید بگیم درست که من کمک کردم ولی این شما بودی که مشکل حل کردی

۱۱ مشاور بازاریابی خوب هیچ سوالی از روی کنجکاوی نباید بپرسه چون اگه بپرسه مراجع احساس میکنه مشاور بازاریابی کارش خوب بلد نیست

۱۲ مشاور بازاریابی خوب باید توی خیلی حوزه ها خودش وارد بشه تا بتونه بهتر مراجع هایی که توی اون حوزه های خاص مشکل دارن رو درک کنه

۱۵ مشاور بازاریابی خوب به مسائل جنبه ی ارزشی نمی ده و خوب بد براش معنی نداره

_____________________________________________________________________________________________

مشاور بازاریابی فروش تبلیغات و ارتباطات

اینک در ادامه ویژگی های یک مشاور بازاریابی خوب ارائه می شود.

۱- خودآگاهی

۲- همدلی (خود را جای مراجع گذاشتن)

۳- خلوص (بین گفتار و رفتارش هماهنگی باشد)

۴- همخوانی (یکپارچگی)

۵- احترام مثبت (پذیرش شرط اولیه خصوصاً از جانب مشاور)

۶- توانایی ارتباط (توانایی در گوش دادن، پاسخ مثبت)

۷- دانش

۸- یکپارچگی و انسجام اخلاقی ( از لحاظ شخصیتی به ثبات رسیده باشد)

رفتارهای مؤثر و غیر مؤثر یک مشاور

رفتارهای غیر مؤثر

رفتارهای مؤثر

غیر کلامی

کلامی

قطع صحبت مراجع

استفاده از کلمات قابل فهم

نصیحت کردن

برگشتن  به عقب و تصریح گفته‌های مراجع

اندرز دادن

تفسیرهای به ‌موقع

موعظه کردن

خلاصه کردن گفته‌های مراجع

سرزنش کردن

پاسخ‌ دهی به پیام اصلی

نیشخند زدن

استفاده از تقویت‌های کلامی (آها، هوم، متوجهم، بله)

التماس کردن

صدازدن مراجع به اسم کوچک یا ضمیر “تو”

پاسخ به سؤالات شخصی دستور دادن، تقاضا کردن

طرح سؤالات بخصوص ، سؤالاتی که با چرا شروع می‌شود

تفسیر افراطی

استفاده بجا و مناسب از شوخی برای کاستن از تنش مراجع

نگرش ترحم‌آمیز

برخورد محرمانه و غیر داورانه

به‌ کارگیری کلمات غیر قابل فهم بر دیگران

افزودن درک بیشتر به گفته‌های مراجع

______________________________________________________________________________________

چرا مشاوره  بازاریابی ؟

انسان از لحظه تولد تا هنگام مرگ به دیگران وابسته و نیازمند است برای زنده ماندن از لحاظ جسمانی ، روانی و اجتماعی کاری شغلی اقتصادی به حمایت و مراقبت دیگران نیازمند است انسان برخلاف بسیاری از موجودات زنده بدون رفتارهای ارثی و غریزی متولد می شود . نوزاد حیوانات در بیشه ها جنگل ها میتواند بدون کمک بزرگترها دوام بیاورد ولی نوزاد انسان نمی تواند . سالها طول میکشد تا انسان برای بقای مستقل خود از توجه مراقبت و محبت دیگران استقلال یابد به طوری که حتی می توان گفت نیاز انسان به توجه محبت و حمایت یک مبنای اساسی برای سازگاری مادام العمر یا فقدان آن را برای فرد خواهد بود و این احساس نیاز در همه دوران حیات انسانی چشمگیر بوده است .

رشد جسمی ، روانی و عاطفی و اجتماعی و حتی معنوی در خلاء و بدون ارتباط مؤثر با دیگران صورت نمی گیرد و بدون دریافت و ارائه خدمات این فرایند شکل پویا و کارآمدی به خود نمی گیرد . اما به میزانی که جوامع از حالت ساده و ابتدایی درمی آیند و برپیچیدگی آنها افزوده می شود ، این خدمات پرپیچیده تر می گردند . یکی از اشکال تخصصی خدمات متقابل مشاوره  بازاریابی است در تعریف : مشاوره  بازاریابی را یک رابطه ی یاورانه ی  دونفری دانسته اند که تکیه بر نیاز فرد به رشد و سازگاری و تصمیم گیری و حل مشکل دارد .

* ضرورت مشاوره  بازاریابی : مشاوره  بازاریابی جزء حرفه های یاورانه (۱) محسوب می شود . نیاز به استفاده از این خدمات و حرفه در نگاهی به چگونگی خلقت انسان از ابتدایی ترین دوره های تاریخی تا کنون قابل استفاده است . هر چه جوامع به عصر صنعتی شدن نزدیکتر می شوند اختلافات و تضادهای گوناگون اجتماعی ، اقتصادی در آنان بیشتر به چشم می خورد بویژه در جوامعی که اخیراً صنعتی شده اند یا در حال صنعتی شدن هستند این تحول ازسنت به صنعت مشکلات گوناگونی را برای آحاد جامعه به دنبال آورده است که انسان هزاره سوم دچار بن بست ها ، بحران ها و حتی مواردی از آسیبها و چالشها شده است که از دیده جامعه شناسی و روانشناسی در خور تحقیق و بررسی است . رشد جوامع صنعتی باعث تراکم جمعیت و در نتیجه پیدایش مسائل پیچیده اجتماعی گردیده به تعاقب آن مشکلات اجتماعی نیز گسترده تر شده . این تغییرات سریع که نسبت به گذشته با آهنگ رشد بیشتری روبروست سبب گردیده است که الگوی سازگاری نسبت به این تغییرات سریع شکل نگیرد و انسان دنیای امروز با الگوی فرهنگی روبرو است که نتوانسته خود را با آن سازگار نماید .

انسان در گذر این فرآیند سریع به یک نوع گمگشتگی دچار شده است به همان میزانی که سعی در تلاش برای رسیدن به جلوه های صوری اجتماعی می نماید از دنیای درون خود و انسان های دیگر فاصله می گیرد.

شکاف میان آدمیان در جنبه های نسلی ، جنسی و نقشی محصول این فاصله است این تغییرات سریع که به موازات گسترش اجتماع و پیچیدگی نهادهای آن بروز می کند چیزهای جدیدی را بایسته می نمایاند که قبلاً حضور آنها احساس نمی شد من جمله سست شدن روابط اجتماعی و کاهش همبستگی عاطفی افراد و شرکت ها که ناراحتی های روحی و روانی را باعث شده .

شرکت و سازمان  را می توان به بدن انسان تشبیه کرد و ضرورت سالم بودن تک تک اعضاء و جوارح را برای دست یابی به سلامت کلی پذیرفت . اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم باید این اعضاء از سلامت کامل برخوردار باشند و این امر میسر نمیشود مگر با ارتقاء فرهنگ مشاوره  بازاریابی و راهنمایی .

لذا تحول اجتماع از حالت ساده به پیچیده در تمامی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی و تحولات مربوط به آن همچنین تحول جوامع از حالت سنتی و دیکتاوری به حالت دموکراسی و آزاد و قائل بودن افراد و شرکت ها به آزادی انتخاب ، تصمیم گیری و دارا بودن حقوق فردی و اجتماعی که آنها را به در خواست امکانات مناسب برای بروز و تجلی استعدادهای خود می نماید .

بعلاوه بر عوامل فوق شرایط گذار را نیز تجربه می کند علاوه بر عوامل فوق که در سطح کلان مطرح می باشد و ضرورت مشاوره  بازاریابی را به عنوان یک حرفه یاورانه در سطح اجتماع محرز می دارد . الزام مشاور در سطح فردی نیز قابل توجه است چرا که هر فرد تنش های روانی شغلی و اقتصادی  گوناگونی را در زمانهای مختلف احساس می کند .

این تنش ها ممکن است ناشی از موقعیت های زیان آور زندگی یا پیامد تعارضهای معین باشد . هنگامی که این عوامل فشارزای اقتصادی  به چنان حدی برسد که توان القوه افراد و شرکت ها فرصت و توانایی مقابله با آنها را نداشته باشد . در فرد هیجانی منفی و ناراحت کننده ای چون تحریک پذیری ، آشفتگی ، خستگی و درماندگی ، اضطراب ، فقدان تمرکز ، بی علاقگی به فعالیتهای روزمره ، اختلال خواب ، عصبیت و … پدید می آید . مؤثرترین روش مقابله و کارآمدترین فعالیتهای حمایتی در این موقعیتها مبتنی بر اصول مشاوره  بازاریابی است که تمرکز ان بر برقراری ارتباط با شخص مبتلا به ناراحتی ، درک و فهم مشکل و استفاده از درمانهای شناختی ، رفتارهای خاص جهت برخورد با مشکل است .

ارتباطی که در یک جو مبتنی بر تعامل حسنه متقابل و یا هدف کمک به فرد برای یافتن راه خود و رسیدن به درجات بالاتری از کمال و معرفت و آگاهی بنا شده است .

این رابطه حسنه یاری دهنده یا بر اساس پیشگیری اولیه مطرح می شود یا ثانویه و ثالثیه . اصلی که در این رابطه محور قرار می گیرد آنست که در برخورد با مشکلات و ضروت حل آنها کمتر پیش می آید که فرد بتواند همه مشکلات خود را شخصاً حل کند و همیشه درست تصمیم بگیرد و بهترین راه حل عملی را انتخاب کند و لذا به کمک دیگران  نیازمند است .

*  هدف مشاوره  بازاریابی :

اگر چه افراد و شرکت ها توانایی حل مشکلات خود را دارند پس توانایی فکر کردن ، دوباره فکر کردن ، تصمیم گرفتن ، رفتار کردن و تغییر رفتار خود را دارند اما ممکن است در این راه اشتباه کنند یا اگر تصمیم درست گرفته اند سرعت تصمیم گیری آنها کند و آهسته و وقت و نیروی زیادی صرف آنها شود . در حالی که یک مشاوره  بازاریابی خوب می تواند به افراد و شرکت ها و شرکت ها کمک کند تا خوب فکر کنند ، تصمیم بگیرند و عمل کنند . به فرآیند تغییر رفتار و بهبود مشکلات آنها سرعت بخشد و از هدر رفتن نیروها جلوگیری کند و در نهایت توان پیش بینی ، ارزشیابی و بهبود تغییرات رفتاری را بالا ببرند .

در واقع هدف مشاوره  بازاریابی آن است که مبنایی فراهم آورد که فرد یا شرکت را به شناخت توانایی ها ، نقاط ضعف خود ، شناخت مشکلات و تعریفی درست از آن و کشف امکانات و فرصتهای  واقعی  و پرهیز از ایده آل گرایی محض و بررسی تهدیدها و عوامل خطرزا  سوق دهد . یعنی شرکت یا فرد S.W.O.t خود را بشناسد .

* نقش مشاوره  بازاریاب :

در فرآیند مشاوره  بازاریابی ، مشاوره  بازاریابی هدف شخصی خود را نیز دنبال می کند . این هدف شخصی متعالی که رشد و ارتقاء دانش و بینش های فردی و رشد ویژگیهای شخصیتی می باشد مورد توجه مشاور است و تعامل دستاوردهای بردار رشد شخصی حرفه ای مشاوره  بازاریابی و بردار رشد شرکت مراجعه کننده نقش هایی را برای مشاور می آفریند . که از این قرار است :

 1. نقش تکاملی ( رشدی ) که در این نقش ، مشاور به رشد شخصی فرد کمک می کند .
 2. نقش آموزشی که مشاور به آموزش مدیران ، آموزش مهارتهای سازگارانه و رفتار مطلوب ، مهارتهای زندگی ، شیوه های مقابله با استرس و حل مسأله ، مهارتهای حل تعارض در کارکنان و آموزش رفتار مناسب با کارکنان و از این قبیل می پردازد .
 3. نقش پیشگیرانه : بر اساس آنچه که شرکت مراجعه کننده در چه وضعیت و مراحله ای از مشکل قرار گرفته باشد مشاور با ارائه اطلاعات خود ، آگاهیهای فرد را برای جلوگیری از اختلالات رفتاری ( پیشگیری اولیه ) مقابله با رشد و تسریع این اختلالات ( پیشگیری ثانویه ) و بالا بردن توان پذیرش و مقابله و توانمندسازی فرد ( پیشگیری ثالثیه ) به انجام می رساند .
 4. نقش توان بخشی مطلق که در آن مشاور به توان بخشی شخصیتی ، شغلی و حمایتی افارد معلول و مهجور اجتماعی می پردازد .
 5. نقش تسهیل گرایانه که مشاور به حل مشکلات کاری، اجتماعی، اقتصادی و شغلی افرادکمک می کند .
 6. نقش مداخله ای که مشاور به کمک افرادی که دچار بحرانهای مختلف شده اند می شتابد .

* موفقیت در مشاوره  بازاریابی

همانگونه که ذکر شد مشاوره  بازاریابی روندی است متمرکز بر جوامع است که مستلزم رازداری است . این روند با ایجاد یک تماس یا رابطه روانی که بین مشاور و شرکت مراجعه کننده شروع می شود و با حاکم شده شرایط ویژه و لازم برای موفقیت روند مشاوره  بازاریابی ادامه می یابد . این شرایط عبارت از صدق یا صداقت یا خلوص ، مشاور ، احترام به شرکت مراجعه کننده و درک هم فهمانه که مبنای داوری درونی شرکت مراجعه کننده است .

بنابراین موفقیت در مشاوره  بازاریابی نه تنها مستلزم برخورداری مشاور از دانش و اشراف بر نظریه ها و بالا بودن سطح کارآموزی و مهارتهای حرفه ای است بلکه مستلزم وجود ویژگی های شخصیتی ویژه ای چون تفاهم …. ، انسانیت و نگرش مثبت نسبت به انسان و … در مشاوره  بازاریابی خواهد بود . فلذا فرآیند مشاوره  بازاریابی بر اساس ویژگی های شخصیتی ، نگرشی و ادراکی مشاور و استفاده مشاور از رویکردهای مشاورهای خاص دارای فراوانی و تنوع بسیار است . اما در بین همه این فراوانی ها در فرآیند مشاوره  بازاریابی ، مشاوره  بازاریابی ای موفق تر خواهد بود که در آن مشاور توانسته باشد :

 1. انتظارهای مثبت بیشتری را در ذهن مراجعه کننده  ایجاد کرده باشد . هر چه انتظار مشاور و مراجعه کننده از نتیجه درمان بالاتر و مثبت تر باشد ، اثربخش بودن مشاوره  بازاریابی را بالاتر می برد چرا که در واقع در فرآیند مشاوره  بازاریابی به مراجعه کننده این انتظار القا می شود که این پروسه او را مداوا می کند و بهبودی که حاصل می شود نتیجه ی انتظار مرجع برای مداوا شدن و اصلاح و بهبود یافتن است . انتظار مثبت در کلیه فرآیندهای مشاوره  بازاریابی عنصرفعلی است و شرایط لازم برای ادامه یافتن درمان است .
 2. برقراری رابطه قوی تر : چون مشاوره  بازاریابی نوعی رابطه میان فردی است بایستی این رابطه بصورتی باشد که قبلاً از اینکه شرکت مراجعه کننده بتواند در فرایند تغییر شرکت کند بایستی توانسته باشد که به مشاور اعتماد کرده و با او همکاری نماید . در این رابطه مشاور باید بیش از شرکت مراجعه کننده داری همخوانی و انسجام و در کل از نظر عاطفی سالم باشد . او باید بتواند نسبت به شرکت مراجعه کننده همدلی و نه همدردی داشته باشد به صورتی که مشکل را از زاویه دید مقابل و از شرکت مراجعه کننده قیاس درونی شرکت مراجعه کننده مورد بررسی قرار دهد .
 3. در فرآیند مشاوره  بازاریابی اثرها و توان بسیار مطرح می شود ، چرا که مشاور به شرکت مراجعه کننده توجه خاصی نشان می دهد و شخص می تواند مدت ناشی از توجه به یک متخصص کاردان را که مدت یک ساعت شامل او بوده است توصیف کند .
 4. هشیاری افزایی و ایجاد بینش و بصیرت بیشتر : مشاور با ارائه اطلاعات کافی و افزایش دامنه ادراکی و بالا بردن نمونه برداری ادراکی فرد ، به شرکت مراجعه کننده کمک می نماید تا اطلاعات بدست آمده را به گونه ای پردازش کند که او را به سمت پاسخدهی مناسب به محرک هدایت نماید . این هشیاری افزایی یا به صورت پس خوراند یا آموزش صورت می گیرد که از این دو طریق ساختارهای شناختی افراد و شرکت ها برای مقابله با اطلاعات تهدید کننده قوت و قدرت بیشتری می گیرد .
 5. افزایش پالایش روانی : مراجعه کننده به دلیل ابتلا به هیجان های ممانعت شده دچار نوعی یبوست هیجانی یا بی اشتهایی روانی شده است . تحریک هیجانی روده ای چیزی است که این بیماران برای آزاد کردن فشارروانی به آن نیاز دارد . مشاوری که بتواند به شرکت مراجعه کننده کمک نماید تا موانع هیجانی خود را در هم شکند و خود را از بار حجیم هیجانات رها کند و آنها را تخلیه کند ، موفق تر از دیگران خواهد بود که مراجعشان نتوانسته تجربه روان بالای مناسبی از خودشان نشان دهد .
 6. کنترل وابستگی : به صرف آنکه مشاور توانسته باشد در شرکت مراجعه کننده تغییرات واضح و مناسبی ایجاد کند موفقیت او مشخص نمی گردد . مشاور باید بتواند تغییرات در فرد را ایجاد کند مشروط بر ان که وابستگی های موجود در محیط را قرار دهد یعنی لازم نیست که شرکت مراجعه کننده برای  تغییر کردن به چیزها یا اشخاص دیگری من جمله مشاور وابسته شود و به اصطلاح روی پای خود بایستد .

مشاور انواع مختلفی دارد که بر اساس افراد و شرکت ها شرکت کننده به دو نوع فردی و گروهی و بر اساس موضوع به انواع کاری و شغلی ، تحصیلی ، خانواده، اقتصادی و اجتماعی و بر اساس محوریت کمک رسانی به انواع مشاوره  بازاریابی تسهیلگرانه ، پیشگیرانه ،‌ تکاملی و درمانی و مشاوره  بازاریابی در بحران و بر اساس نوع مخاطب به مشاوره  بازاریابی فروش تبلیغات و …تقسیم می شود .

_________________________________________________________________________________________

دوره آموزشی

 روانشناسی فروش و روانشناسی ارتباط با مشتری

مدرسان : آقای علی خویه و خانم فهیمه احمدی

 سرفصل ها و برخی از مطالب

 تکنیک های شناسایی مشتریان و  مخاطبان

انواع مشتریان و شیوه های برخورد با آنها

نماد ها و نشانه ها  ارتباطات در روانشناسی فروش و ارتباطات

زبان بدن در ارتباطات و فروش

اصول روانشناسی فروش و ارتباط با مشتری

عوامل روانی در بهبود فروش

انواع مشتریان و شیوه های جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها

تکنیک های برخورد با مشتریان

مهارت های پاسخ به اعتراض مشتریان

مهارت ایجاد علاقه و اشتیاق در مشتریان به صورت کاربردی و اجرایی

تکنیک های جذب مشتریان بیشتر
چگونگی فروش  خدمات بیشتری به یک مشتری
آسیب شناسی نارضایتی برخی از مشتریان

تکنیک های رضایت سازی مشتریان سخت

تکنیکهای وفادار سازی مشتریان

روشهای رضایت سنجی مشتریان

کارگاه آموزشی و اجرایی آزمون های ر%D