برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
برندسازی بازاریابی و فروش در صنعت مبلمان و دکوراسیون توسط استاد علی خویه
برندسازی بازاریابی و فروش در صنعت مبلمان و دکوراسیون توسط استاد علی خویه

برندسازی، بازاریابی و فروش در صنعت مبل و دکوراسیون

برندسازی بازاریابی و فروش در صنعت مبلمان و دکوراسیون توسط استاد علی خویه

برندسازی بازاریابی و فروش در صنعت مبلمان و دکوراسیون توسط استاد علی خویه

 

 

دوره آموزش جامع مدیریت برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

استاد خویه: ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸-۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

برخی از سرفصل ها

روز برخی از سرفصل ها
اول مفهوم برند نام و نشان تجاری اهمیت و ضرورت برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته
کارگاه تحلیل نام و نشان های تجاری

brand analyze

عوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند

دوم اصول مهندسی برند معماری برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

brand engineering

استراتژی نام تجاری

Brand strategy

اصول ساخت برند و نام و نشان تجاری

تحقیقات برند ( تحلیل عوامل بازار محصول و مشتریان)

Brand research

عناصر تکنیکی برند( TAB)

سوم اصول ومهارت های مدیریت برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته
هویت و شخصیت برند

بررسی عوامل و فاکتورهای مدیریت برند

عناصر تاکتیکی برند

چهارم ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برند

رفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری

کارگاه ساخت و مدیریت برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

برنامه برندسازی و مدیریت برند (brand plan)

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

پنجم پارامترهای مهندسی برند کارگاه مهندسی و معاینه فنی برند  تحلیل رفتار روانی اجتماعی و اقتصادی برند
ادامه معاینه فنی برند و کارگاه معاینه فنی برند
ششم مهندسی ارزش برند مهندسی معکوس برند کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند
برندسازی خلاق خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری
هفتم کارگاه خلاقیت مدیریت برند و نام و نشان تجاری
سبک های برندسازی و برندداری در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

style of branding

هشتم ارزیابی برند و نام و نشان تجاری کنترل و حفظ برند
بیماری های برند و شناسایی و آسیب شناسی نام ونشان تجاری  BCS

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برنددر صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

نام و نشان سازی کاربردی در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

مدرس: مهندس علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور ومجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم برند و نام و نشان تجاری

–    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری

ارتقای بینش و نگرش –    تفکر برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    تفکر خلاق در برند سازی در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

ارتقای مهارت –    مهارتهای برند سازی در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    مهارت برند داری

–    مهارت برند شناسی در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند

–    مهارت تحقیقات برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    مهارت حفظ برند

–    مهارت کنترل برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    مهارت هویت سازی برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

–     معاینه فنی برند

–    سبگ های برندسازی

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه –    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

سبک های برندینگ

مولف و مترجم: علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

سرفصل دوره آموزشی و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش –    مدیریت در فروش صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

 

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

دوره های آموزشی ویژه صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

فروش و بازاریابی صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

–    اصول مدیریت بازاریابی صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

–    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش –    مدیریت آمیخته بازاریابی صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

–    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک –    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در موسسات  آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان در موسسات  آموزشی و خدمات  وابسته

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت مشتریان در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های ارایه پروموشن در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارگرمی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارسازی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت بازار سنجی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت بازاریابی مویرگی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری

–    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های تحقیقات بازاریابی صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته

–    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته     تولید شده

–    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

–    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته      و خدمات  وابسته

 

کارگاه –    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

دکتر علی خویه مشاور و مدرس بازاریابی پارتیزانی چریکی http://guerrillamarketing.blogfa.com/

بازارایابی پارتیزانی بازاریابی چریکی تبلیغات پارتیزانی http://guerrillamarketing.blogfa.com/

ایده بازاریابی چریکی برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان بالقوه، دکتر علی ...