برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

آکادمی مذاکره

آموزش اصول و فنون مذاکره و موفقیت در مذاکرات

آموزش اصول و فنون مذاکرات حرفه ای، کلاس های آموزش اصول و فنون مذاکرات، آموزش سخنرانی و پیشبرد مذاکرات

 

20140224_152427_1