برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

فهرست کتاب بازاریابی آموزشی

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی   آموزش و خدمات آموزشی

مدیریت  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

  بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

صنعت آموزش و خدمات آموزشی

مدرس : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۶ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

به نام او

که همه هستی از اوست

 

کتاب

مدیریت بازاریابی   آموزش و خدمات آموزشی

مدیریت  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    

فروش و بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت آموزش و خدمات آموزشی

 بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  گیری و

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

           

 

تألیف و ترجمه:

علی خـوبه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرشناسه :خویه، علی،۱۳۵۹- گردآورنده ، مترجم
عنوان و نام پدید آور  
مشخصات نشر :تهران : علی خویه ، ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری :۱۴۶ص. جدول
شابک :۷-۴۱۰۷-۰۴-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فرست نویسی :فیپا
یادداشت : کتابنامه ص ۱۴۴-۱۴۶
موضوع  
موضوع  
موضوع  
شناسه افزوده  
رده بندی کنگره :۱۳۸۸ ۲ب ۹ خ / ۱۳۷۵ HD
رده بندی دیویی :۳۳۳۶۸/۳۳۰

شماره کتابشناسی ملی                    :۱۸۵۹۹۵۳

 چاپ اول

قیمت:  تومان

تیراژ: ۱۰۰۰

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:
فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

پیشگفتار مولف………………………………………………………………………………………………………..۷

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۸

بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   چیست………………………………………………………………………………۹

هدف از بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی …………………………………………………………………………….۹

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و …………………….۱۰

انتظار از بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی …………………………………………………………………………۱۴

۸ نکته مهم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  …………………………………………………..۱۴

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ……………………………………………………………۱۵

مدیریت تقاضا در بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ………………………………………………………………..۱۷

بازار  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ………………………………………………………………………………………………۱۸

روشهای فروش خدمات و محصولات  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   در ایران ………………………………………………………………………….۱۹

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………………………………..۲۰

ابعاد گوناگون بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  …………………………………………………………………….۲۲

۵۰ نکته مهم  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و………………………………………………………….۲۵

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

فرآیند مدیریت بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  …………………………………………………………………..۲۸

جستجو و انتخاب بازارهای هدف………………………………………………………………………………۳۰

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا   ……………………………………………………………………………….۳۰

تقسیم‌بندی بازار در  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ………………………………………………………………………..۳۱

هدف گیری در بازار  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  …………………………………………………………………….۳۳

جایگاه یابی در بازار  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………………………………………..۳۳

تعیین استراتژیهای بازاریابی……………………………………………………………………………………..۳۴

تحقیقات  و   بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   و تحقیقات بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  …………………………………………………۳۴

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   و ……………………………………………………..۳۵

فرایند ۶ مرحله ای بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   و ………………………………………………………….۴۰

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………………….۴۲

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  …………………………………………………۴۲

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   و ……………………………………………….۴۴

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ………………………………………۴۶

۱۰ نکته مهم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی     برای مدیران شرکت ها وموسسات…………..۴۸

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ………………………………………………….۵۰

فرایند تصمیم گیری خرید  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………………………………۵۳

۵۳ نکته مهم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………………………..۶۳

قیمت و قیمت گذاری  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  …………………………………………………………………۷۰

رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………………..۷۴

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   و …………………………………………………۷۵

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها…………………………………………………………………..۷۸

تعاریف اهمیت و ضرورت مدیریت  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

اصول و تکنیک های نوین  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    بازاریابی و تجارت

آشنایی با انواع استراتژی هایی توریسم و گردشگر گیری  

تکنیک های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    و تجارت در دوران بحران

مهندس  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    و مهندسی بازار

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای توریسم و گردشگر گیری  

تکنیک های ضد خطا در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

۱۰ نقطه کور توریسم و گردشگر گیری  

۱۰ اشتباه  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    در دوران بحران

مهندسی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    در چند بازار جهانی

۱۰ تکنیک مهندسی توریسم و گردشگر گیری  

رفتار خریداران در توریسم و گردشگر گیری  

رفتار توریسم و گردشگر گیری   

تکنیک های نوین ارتباطی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    مدرن

۱۰ تکنیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

۱۰ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

۱۰ استرات‍ژی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری

۱۰ تکنیک قیمت گذاری

۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان بیشتر در دوران بحران

دام ها و کابوس های توریسم و گردشگر گیری   ندگان

۱۰ تکنیک تبلیغات د ردوران بحران

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

فنون خلاقانه توریسم و گردشگر گیری  

انواع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   

a.               بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    تغییر

b.              بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    ویروسی

c.               بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   شبکه ای

d.              بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   چند سطحی

b.       بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    سازه ای

c.        بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    دگرگونی

d.       بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    و بازاریابی ارتباطی

e.       بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    و بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.        بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    ترکیبی

j.         بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    تراوشی

k.        بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    جذبی

l.          بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    نفوذی

m.     بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    و بازاریابی چند بعدی

سبک های توریسم و گردشگر گیری  

بازارسازی

بازارگرمی

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در توریسم و گردشگر گیری  

 بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   روانشناسانه

روانسازی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    با تکنیک های روانشناسی

۱۰ اصل جذب مشتریان بیشتر

۱۰ اصل  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    آسان

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی    و بازاریابی

رفتار شناسی مشتریان

 

 

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ………………………………….۸۰

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)………………۸۲

تکنیک آیدا در بازاریابی،  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………۸۹

پنج تکنیک مهم در بازاریابی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ……………………………………..۹۰

تاکتیک و استراتژی جودویی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ها………………………………….۹۲

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی   و ………………………………………..۹۴

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

فصل چهارم:

تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی……………………………

تاکتیک یانکی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ….

فصل پنجم:

تفکر تاکتیکی و تکنیکی………………………………………….

فصل ششم:

انواع و ابعاد تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی….

هوش تاکتیکی………………………………………………………

فصل هفتم:

سیستم  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی و برنامه  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

اصل تضاد در بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ………..

فصل هشتم:

اهمیت و ضروت تاکتیک و تکنیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

بخش سوم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های اینترنتی و رایانه­ای…………………..

فصل نهم:

مزیت های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  اینترنتی…

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر……………………………

فصل دهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی در ارتباط با

موتورهای جستجوگر………………………………………………

۱- تکنیک محتوای ارزشمند  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  سایت

۲- جستجوی آسان‌تر در سایت…………………………………..

۳- تکنیک کلمات کلیدی یا تکنیک شورت کات………….

۴- یک میزبان وب با کیفیت را در اختیار بگیرید…………….

تاکتیک اسپم کردن…………………………………………………

تکنیک صفحات درگاه……………………………………………

کرم های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی یا  طاعون  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

تکنیک وبلاگ نویسی و تکنیک RSS در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل یازدهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های برندینگ یا نام و نشان گذاری……

بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  از طریق بنر…………..

تکنیک‌های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی از طریق تگ

فصل دوازدهم:

۳- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های فضا و قلمرو……………………..

آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران…………….

فصل سیزدهم:

تکنیک آیدا در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  اینترنتی

پنج تکنیک مهم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  اینترنتی

۱- تکنیک خیابان بن­بست  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

۲- تکنیک داد و ستد  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

۳- تکنیک اعتماد ( بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  اعتمادی)

۴- تکنیک کشش و ارسال  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

۵- تکنیک بازار خالی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

هکر های اینترنتی……………………………………………………

فصل چهاردهم:

تاکتیک هوش مشارکتی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ( بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  مشارکتی)………………………………………………………………….

حباب­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی………………

بخش چهارم:

تاکتیک­های خلاقانه خلاقانه در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

 

فصل پانزدهم:

تکنیکهای گروهی برای خلق ایده‌های خلاقانه  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

۱- توفان فکری……………………………………………………..

۲-تصمیم­گیری گروهی…………………………………………..

تکنیک سناریونویسی………………………………………………

تکنیک اس آی ال…………………………………………………

فصل شانزدهم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های تریز در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

۴-۱- اجزاء اصلی دانش تریز……………………………………

مراحل اجرای تکنیک تریز در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

برخی از اصول نوآوری تریز در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

برخی از  دیگر رویکردهای خلاقیت شناختی مبتنی بر تریز…

دویل  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی……………….

بخش پنجم :

تاکتیک­های الهام گرفته از ورزش……………………………….

فصل هفدهم:

تاکتیک و استراتژی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  جودویی

تاکتیک­های فوتبال در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

توجه به تاکتیک­ها و تکنیک­ها شطرنج در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

بخش ششم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های الهام گرفته شده از هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات

فصل هجدهم:

تکنیک کلاسیک در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

مشخصات آثار  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی کلاسیک

تکنیک رسانه­های همگانی……………………………………….

فصل نوزدهم:

تکنیک باروک در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی …

تکنیک­های الهام گرفته از اسطوره­ها  در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل بیستم:

تکنیک ناتورالیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

مشخصات آثار  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ناتورالیستی

فصل بیست و یکم:

تکنیک رمانتیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  رمانتیک…………………………………………………………………………

تکنیک­ها مورد استفاده در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  رمانتیکی

فصل بیست و دوم:

تکنیک فوتوریسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  فوتوریسمی…………………………………………………………..

فصل بیست و سوم:

تکنیک داداییسم در بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  داداییستی…………………………………………………………………………

برخی از تکنیک‌های مورد استفاده در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  داداییستی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

فصل بیست و چهارم:

تکنیک پارناسیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  پارناسیستی…………………………………………………………..

فصل بیست و پنجم:

تکنیک امپرسیونیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  امپرسیونیستی…………………………………………………………

تاکتیک­ها و تکنیک­های روانشناسی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل بیست و ششم:

تکنیک اکسپرسیونیسمدر  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  اکسپرسیونیستی…………………………………………………………………………

 

فصل بیست و هفتم:

تکنیک سورئالیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  سورئالیستی…………………………………………………………..

فنون سوررئالیسم……………………………………………………

فصل بیست و هشتم:

تکنیک سمبولیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  سمبولیستی……………………………………………………………

فصل بیست و نهم:

تکنیک کوبیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  کوبیستی…………………………………………………………………………

بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  چند بعدی……………

فصل بیست ونهم:

اُپ آرت  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  اُپ…….

تکنیک اسپاسیالیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  فضایی…………………………………………………………………………

تکنیک المنتاریسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

تکنیک بدوگری در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ،  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  بدوی…………………………………………………………………………

تکنیک پاپ آرت در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

تکنیک چیدمان در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی …

تکنیک مینی مالیسم در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

تکنیک اینتراکتیو……………………………………………………

رخداد یا اجرا در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  یا  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  اجرایی…………………………………………………………………………

بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  مفهومی………………

بخش هفتم:

تاکتیک­ها و مدل­های مدیریتی و  بازرگانی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل سی­ام:

تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی با توجه به  مراحل عمر محصول

تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی مرحله ورود به بازار

الف- تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  پیشگامی

ب- تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی پیروی…..

تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی مرحله رشد

تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی حفظ سهم بازار

۱٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  دفاع از موقعیت

۲٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  تهاجمی…

۳٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  تمرکز……

 

تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی افزایش سهم بازار

۱٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  حمله مستقیم

۲٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی محاصره….

۳٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  توسعه بازار

تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی مرحله بلوغ

الف- حفظ مزیت  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی رقابتی ( بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  برای بقا)………………………………………………………………………….

۱٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  تمایز…….

۲٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی رهبری هزینه

۳٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  رضایت و وفاداری مشتری سابق

(روابط انسانی)……………………………………………………………

ب- افزایش حجم  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  با توجه به میزان فروش

۳٫ تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  نفود……..

تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی  رسوخ در بازارهای جهانی

تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی مرحله ثبات و افول

فصل سی و یکم:

دیگر تاکتیک­های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی مرتبط

تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  بد نه بدتر…

تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی انتقال……

تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی گزینش انتخابی

تکنیک قافله عقب نماندن و پیروزی حتمی…………………….

تاکتیک نفرت از مخالف………………………………………….

کلیت­های پر زرق و برق…………………………………………..

تاکتیک ابهام گویی………………………………………………..

تاکتیک  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی توجیه…..

تاکتیک استناد به قدرت…………………………………………..

تاکتیک انحراف توجه…………………………………………….

فصل سی و دوم:

خطاها و دام های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی..

دامهای‌ پنهان‌ در تصمیم‌گیری  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

دام‌  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی لنگرشدن‌……..

دام‌  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی وضعیت‌ موجود

دام‌  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی هزینه‌های‌ غیرقابل‌ جبران‌

دام‌  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی شواهد تأییدکننده‌

دامهای‌ برآورد و پیش‌بینی………………………………………… ‌

دام‌ اطمینان‌ بیش‌ از حد…………………………………………….

دام‌ احتیاط‌ بیش‌از حد………………………………………………

دام‌ واپس‌ روی……………………………………………………… ‌

از پیش‌ آگاه‌بودن، از پیش‌ آماده‌ بودن‌ است………………….. ‌

فصل سی و چهارم:

تاکتیک­های ضد خطا در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

پوکایوکه در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ………..

تکنیک­های کنترل و تولید بدون نقص در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

بخش هشتم:

تاکتیک­های مدیریتی و مهندسی…………………………………

فصل سی و پنجم:

تفکر ناب در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ( بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ناب)

اصل اول – تعیین ارزش  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

اصل دوم – شناسایی جریان ارزش  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

اصل سوم – ایجاد حرکت بدون وقفه……………………………

اصل چهارم – ایجاد سیستم کششی……………………………..

اصل پنجم – تعقیب کمال…………………………………………

فصل سی و ششم:

تکنیک و مدل شش سیگما در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

هزینه‌های پایین  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ……..

ویژگی‌های شش سیگما در بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل سی و هفتم:

استراتژی مهندسی مجدد در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد در چیست؟…………..

فصل سی و هشتم:

تکنیک مهندسی معکوس در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل سی و نهم:

تاکتیک یا تکنیک الگوبرداریدر  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل چهلم:

تاکتیک مهندسی ارزش در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

فصل چهل و یکم:

سیستم هوش مصنوعی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

سیستم‌های‌ خبره‌  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی…

ربات‌ها……………………………………………………………….

پردازش‌ زبان‌های‌ طبیعی‌ در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

بخش نهم:

تاکتیک­های آینده پژوهی در  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

دسته­بندی روش ها و تکنیک­های آینده پژوهی……………….

دسته اول: پیش­بینی الگوهای نوظهور……………………………

دسته دوم: برون یابی……………………………………………….

دسته سوم: تحلیل های چرخه ای درروند پیش بینی  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی

دسته چهارم: تحلیل هدف  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی

دسته پنجم: همگرایی شهودی……………………………………

بخش دهم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های پست­مدرن…………………………….

پاره آجر  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی ی…………..

ساختارشکنی و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  ساختارشکن

پست مدرنیسم و  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  پست مدرنی

تکنیک‌های  بازاریابی آموزش و خدمات آموزشی  پست مدرنیسم

 

دوره آموزش جامع مدیریت برنددر صنعت آموزش و خدمات آموزشی

استاد خویه: ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸-۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

برخی از سرفصل ها

روز برخی از سرفصل ها
اول مفهوم برند نام و نشان تجاری اهمیت و ضرورت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی
کارگاه تحلیل نام و نشان های تجاری

brand analyze

عوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند

دوم اصول مهندسی برند معماری برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

brand engineering

استراتژی نام تجاری

Brand strategy

اصول ساخت برند و نام و نشان تجاری

تحقیقات برند ( تحلیل عوامل بازار محصول و مشتریان)

Brand research

عناصر تکنیکی برند( TAB)

سوم اصول ومهارت های مدیریت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی
هویت و شخصیت برند

بررسی عوامل و فاکتورهای مدیریت برند

عناصر تاکتیکی برند

چهارم ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برند

رفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری

کارگاه ساخت و مدیریت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

برنامه برندسازی و مدیریت برند (brand plan)

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

پنجم پارامترهای مهندسی برند کارگاه مهندسی و معاینه فنی برند تحلیل رفتار روانی اجتماعی و اقتصادی برند
ادامه معاینه فنی برند و کارگاه معاینه فنی برند
ششم مهندسی ارزش برند مهندسی معکوس برند کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند
برندسازی خلاق خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری
هفتم کارگاه خلاقیت مدیریت برند و نام و نشان تجاری
سبک های برندسازی و برندداری در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

style of branding

هشتم ارزیابی برند و نام و نشان تجاری کنترل و حفظ برند
بیماری های برند و شناسایی و آسیب شناسی نام ونشان تجاری  BCS

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برنددر صنعت آموزش و خدمات آموزشی

نام و نشان سازی کاربردی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

مدرس: مهندس علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور ومجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم برند و نام و نشان تجاری

–    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری

ارتقای بینش و نگرش –    تفکر برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    تفکر خلاق در برند سازی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

ارتقای مهارت –    مهارتهای برند سازی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    مهارت برند داری

–    مهارت برند شناسی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند

–    مهارت تحقیقات برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    مهارت حفظ برند

–    مهارت کنترل برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    مهارت هویت سازی برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

–    شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

–    معاینه فنی برند

–    سبگ های برندسازی

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه –    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

سبک های برندینگ

مولف و مترجم: علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

 

 

 

 

آماده شدن برای بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533822 h30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320032000000

تعریف بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533823 h30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320033000000

هدف از بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533824 h31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320034000000

سطوح بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533825 h31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320035000000

الف: دیدگاه بازاریابی انبوه. PAGEREF _Toc378533826 h32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320036000000

ب: دیدگاه بازار بازارسازی  شده. PAGEREF _Toc378533827 h32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320037000000

پ: بازاریابی مبتنی بر بخشهای ویژه. PAGEREF _Toc378533828 h32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320038000000

ت: دیدگاه بازاریابی خرد. PAGEREF _Toc378533829 h33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800320039000000

بازارسازی  و رابطه ساختار سازمانی با مشتری‌گرایی.. PAGEREF _Toc378533830 h34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330030000000

۱- بازارسازی  بر اساس فروش…. PAGEREF _Toc378533831 h35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330031000000

۲- بازارسازی  سازمانی.. PAGEREF _Toc378533832 h35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330032000000

۳- بازارسازی  غربالی.. PAGEREF _Toc378533833 h35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330033000000

۴- بازارسازی  استراتژیک….. PAGEREF _Toc378533834 h36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330034000000

الزامات بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533835 h36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330035000000

گروه بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533836 h37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330036000000

مزایای بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533837 h37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330037000000

مشتری‌گرایی.. PAGEREF _Toc378533838 h43 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330038000000

ایجاد اطلاعات مشتری.. PAGEREF _Toc378533839 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800330039000000

توسعه استراتژی برای مشتری.. PAGEREF _Toc378533840 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340030000000

اجرای استراتژی.. PAGEREF _Toc378533841 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340031000000

توزیع اطلاعات در سطح وظیفه ای شرکت… PAGEREF _Toc378533842 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340032000000

اتخاذ تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی.. PAGEREF _Toc378533843 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340033000000

اجرای تصمیمات… PAGEREF _Toc378533844 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340034000000

تمرکز فرهنگی.. PAGEREF _Toc378533845 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340035000000

Narver & Slater (1990)PAGEREF _Toc378533846 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340036000000

مشتری‌PAGEREF _Toc378533847 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340037000000

گرایی.. PAGEREF _Toc378533848 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340038000000

رقیب… PAGEREF_Toc378533849 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800340039000000

‌گرایی.. PAGEREF _Toc378533850 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350030000000

هماهنگی بین وظیفه ای.. PAGEREF _Toc378533851 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350031000000

مشتری‌PAGEREF _Toc378533852 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350032000000

گرایی.. PAGEREF _Toc378533853 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350033000000

ابعاد ترکیبی      بازارگرایی.. PAGEREF _Toc378533854 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350034000000

اجراPAGEREF _Toc378533855 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350035000000

کردن.. PAGEREF _Toc378533856 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350036000000

هماهنگی بین وظیفه ای.. PAGEREF _Toc378533857 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350037000000

اهمیت اطلاعات… PAGEREF _Toc378533858 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350038000000

تأکید بر مشتری.. PAGEREF _Toc378533859 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800350039000000

تمرکز مدیریتی.. PAGEREF _Toc378533860 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800360030000000

پاسخگویی به هوشمندی.. PAGEREF _Toc378533861 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800360031000000

نشر. PAGEREF _Toc378533862 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800360032000000

هوشمندی.. PAGEREF _Toc378533863 h67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300370038003500330033003800360033000000

 

 

سرفصل دوره آموزشی و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات  آموزشی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش –    مدیریت در فروش موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

 

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در آموزشگاه ها و خدمات آموزشی

دوره های آموزشی ویژه آموزشگاه ها و خدمات آموزشی

همایش بازاریابی و فروش در آموزشگاه ها و  خدمات آموزشی  و خدمات  وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

بازاریابی آموزشگاه ها و خدمات آموزشی

بازاریابی آموزشی ، بازاریابی و فروش آموزشگاه ها

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

–    اصول مدیریت بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

–    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش –    مدیریت آمیخته بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

–    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار آموزشی و خدمات آموزشی

–    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

–    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک –    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در موسسات  آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان در موسسات  آموزشی و خدمات  وابسته

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت مشتریان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های ارتباطی با مشتریان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های ارایه پروموشن در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های جذب و حفظ مشتری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارگرمی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارسازی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازار سنجی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازاریابی مویرگی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری

–    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های تحقیقات بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

–    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا آموزشی و خدمات آموزشی  تولید شده

–    ·        شناخت تقسیمات بازار در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

–    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

 

کارگاه –    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات آموزشی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش –    مدیریت در فروش موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در موسسات آموزشی   و خدمات  وابسته

مدیریت برند در موسسات آموزشی

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه

۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    اصول برند سازی حرفه ای در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

ارتقای بینش و نگرش –    تفکر برند  در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

–    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت –    مهارتهای برند سازی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت برند داری در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت برند شناسی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت تحقیقات برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت حفظ برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت کنترل برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت هویت سازی برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارت شخصیت سازی برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    معاینه فنی برند در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    سبگ های برندسازی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه –    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

 

 

مدرس دوره

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا

نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی

استاد علی خویه

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش

– بیش از ۱۳سال تجربه اجرایی،

مولف و مترجم ۱۱کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،

عضو انجمن های ملی و بین المللی،

ارایه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی،

همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی،

ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی،

سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف،

سخنران برتر ده ها سمینار،

مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی،

مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و ……. و  . . . . …..

نمونه هایی از کارگاه های آموزشی www.alikhooyeh.blogfa.com

……………………………………………………………………………….

 

سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در موسسات    آموزشی  و خدمات  وابسته
اهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی موسسات    موسسات    آموزشی   به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار موسسات    آموزشی   بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد.
بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرند. نرم¬افزارهای “مدیریت ارتباط با مشتری” می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر ی موسسات    آموزشی   رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند.
در این سمینار ضمن معرفی مفهوم “مدیریت روابط مشتریان” و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی¬های موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می¬شود.

سرفصل های سمینار:
۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف)
۲/ چرا باید از سیستم¬های CRM استفاده کرد؟
۳/ موسسات    موسسات    آموزشی   چه نیازی به مدیریت CRM دارد؟
۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی  موسسات    موسسات    آموزشی  چیست؟
۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده آموزشی و خدمات آموزشی  موسسات    موسسات    آموزشی  خود دارد؟
۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟
۳-۴- چگونه می توان آموزشی و خدمات آموزشی  بیشتری به یک مشتری فروخت؟
۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟
۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی های موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
۵/ پرسش و پاسخ
گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد
این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟

چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟

آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟

شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟

 

 سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در موسسات    موسسات    آموزشی  

و خدمات  وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی

اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی )www.khooyeh.com

مدت زمان سمینار:

برخی از سرفصل های دوره:

 • تیپ شناسی مشتریان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • روانشناسی مشتریان در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • روش های ارتباط بهتر با افراد در موسسات    موسسات    آموزشی    و
 • انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها
  • مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها
  • مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها
  • مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها
  • ….
  • ….
  • … در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • ان ال پی در ارتباطات خلاق در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • تکنیکهای مشتری سازی تلفنی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • مشتری مداری تلفنی در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • روابط عمومی خلاق و موثر در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • تکنیک های بهبود روابط عمومی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • دام های روابط عمومی موثر و اثربخش
 • ۱۰ تکنیک ارتباط خلاق در فروش  موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang)
 • مهندسی ذهن در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • الف)اعصاب‌و شبکه های عصبی
 • ب)زبان و زبانشناسی
 • ج)برنامه‌ریزی
 • نقش اعصاب در تبلیغات
 • ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان
 • اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • اصل استفاده از قدرت سوال
 • اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت
 • اصل تصویر سازی ذهنی در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی
 • اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدلسازی برای مشتری سازی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • فرایند مدلسازی در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • اصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری
 • اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان
 • اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها
 • اصل خطوط زمانی
 • اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  Score در مشتری مداری و مشتری سازی
 • زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی
 • اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران

(در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

دوره های کاربردی اجرایی بازاریابی کنترل کیفیت و مشتری مداری در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش در موسسات    موسسات    آموزشی   خدمات  وابسته

اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها

به صورت کاربردی اجرایی

هدف از دوره:

آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

مدت زمان دوره آموزشی: ۱۶ ساعته یا ۲۴ ساعته( با توجه به نیاز سازمان)

برنامه زمابندی سمینار ۱۶ ساعته

  روز اول روز دوم
۹-۱۱ مبانی و مفاهیم آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

اشتباه های و خطاهای کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی

۱۱-۱۳ تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش

ابعاد کیفیت آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

آموزشی و خدمات آموزشی  تعمیرات نگهداری آموزش

تاکتیک های ارتباطات خلاق در آموزشی و خدمات آموزشی  پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

۱۴-۱۶ تکنیک های آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

کارگاه کارگروهی تکنیک های آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش
۱۶-۱۸ کارگاه کارگروهی انواع آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

برنامه زمانبندی سمینار ۲۴ ساعته

  روز اول روز دوم روز سوم
۹-۱۱ مبانی و مفاهیم آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

فروشنده و نمایندگی حرفه ای

ویژگیها، شرایط، وظایف

و آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…
۱۱-۱۳ انواع آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

تکنیک های آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها

آموزشی و خدمات آموزشی  تعمیران نگهداری آموزش

۱۴-۱۶ تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش تاکتیک های ارتباطات خلاق در آموزشی و خدمات آموزشی  پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

اشتباه های و خطاهای کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی

کنترل هزینه های آموزشی و خدمات آموزشی

۱۶-۱۸ کارگاه کارگروهی

چک لیست بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی

مدیریت کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش ، سیستم های آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش و کنترل کیفیت کارگاه کارگروهی

آموزشی و خدمات آموزشی  تعمیران نگهداری آموزش

 

سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها:

 • مبانی و مفاهیم آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش – ضرورت ها اهداف وظایف
 • بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی  در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • چک لیست بازاریابی آموزشی و خدمات آموزشی  و آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش
 • انواع آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش، رفتار مشتریان در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش
 • کنترل و نگه‌داری اطلاعات قراردادهای آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش
 • فروشنده و نمایندگی حرفه ای – ویژگیها، شرایط، وظایف
 • مدیریت  و آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش
 • سیستم هاتی آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • نرم افزارهای آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • تکنیک های آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها
 • کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه‌ی آموزشی و خدمات آموزشی  براساس قرارداد
 • مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…
 • تاکتیک های ارتباطات خلاق در آموزشی و خدمات آموزشی  پس از  فروش،  و مدیریت
 • تکنیک های مذاکره در آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • نگه‌داری صورت‌جلسه‌ی آموزشی و خدمات آموزشی  ارایه شده به مشتریان
 • دسترسی به کلیه سوابق آموزشی و خدمات آموزشی  ارایه شده به تفکیک جزییات
 • اشتباه های و خطاهای کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش
 • دام های فروشندگان و کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی  در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • کنترل هزینه های آموزشی و خدمات آموزشی
 • کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه‌ی آموزشی و خدمات آموزشی
 • مدیریت کارکنان آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش ، سیستم های آموزشی و خدمات آموزشی  پس از فروش و کنترل کیفیت
 • جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها
 • ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردیابی انتقال قطعات سالم و خراب بین این دو واحد
 • ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردیابی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و خراب با استفاده از سریال کالا
 • ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته
 • انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

 

مدرس: مهندس علی خویه www.khooyeh.com

www.marketingschool.blogfa.com

 

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.gmas.ir

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

در موسسات    موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم مدیریت

–    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

–    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

–    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

–    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش –    مدیریت تغییر در موسسات  آموزشی

–    مدیریت استرس در موسسات آموزشی

–    تفکر خلاق و سیستمی در موسسات    آموزشی

–    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در موسسات    آموزشی

ارتقای مهارت –    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در موسسات    آموزشی

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

–    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب

–    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در موسسات    آموزشی

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….
x

این مطلب را نیز بخوانید

کتاب اسرار تجارت بین الملل

    فهرست مطالب   فصل ۱ – مدیریت و مهندسی عوامل ...