برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و سرپرستی اثربخش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.gmas.ir

گروه مشاوره ، تحقیق، آموزش و اجرا در زمینه ی بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ

گروه مشاوره ، تحقیق، آموزش و اجرا در زمینه ی بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

در موسسات موسسات آموزشی و خدمات وابسته

حوزه آموزشی
محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی
– مفهوم مدیریت

– مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

– مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

– حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

– اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

– اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

– اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

– اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش
مدیریت تغییر در موسسات آموزشی

مدیریت استرس در موسسات آموزشی

– تفکر خلاق و سیستمی در موسسات آموزشی

– مهندسی فکر و مثبت اندیشی در موسسات آموزشی

ارتقای مهارت
– مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در موسسات آموزشی

– مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

– روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

– مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

– مهارتهای نظارت و کنترل موثر

– مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

– مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

– مهارت ارائه مؤثر مطالب

– مهارت های رفتاری برای سرپرستان در موسسات آموزشی

– مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

– مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

این دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد