برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

مسایل مطرح در مذاکرات تجاری

مذاکره یا چانه زدن:

فرایندی است که در آن دو گروه یا دو طرف کالا یا خدماتی را مبادله می کنند و هر یک می کوشد تا منافع خود را تامین کند

 • مذاکره مبتنی بر برد و باخت:روح این مذاکره بر مبنای برد و باخت است که باید هر کس سهم مشخصی از یک مقدار ثابت یا مشخص بدست بیاورد پس منفعت یکی به ضرر دیگری تمام می شود.در این مذاکره هر یک از طرفین فقط تا میزان مشخصی کوتاه می آید.فاصله بین مرزهایی که دو طرف برای خود قائلند را دامنه یا حدود سازگاری می نامند.این نوع مذاکره کوتاه مدت است چون یکی خود را بازنده می یابد و نوعی کینه و دشمنی بوجود می آید و فرد حاضر به انجام مذاکرات دیگری در آینده نخواهد بود.
 • استراتژی بدون باخت:در این مذاکره هیچ یک از طرفین بازنده نخواهد بود در این مذاکره نوعی رابطه بلند مدت بین طرفهای مذاکره بوجود می آید.

NEGOTIATION Academy(khooyeh) (1)

مسایل مطرح در مذاکرات:

سه مساله در این زمینه وجود دارد:یک سو نگری ها در تصمیم گیری،نقش ویژگیهای شخصیتی،اثر اختلافهای فرهنگی در مذاکره

 • یک سونگریها در تصمیم:چرا ما در مذاکرات به نتایج مورد نظر نرسیده ایم در این زمینه ۷ عامل وجود دارند که عبارتند از:
 1. اصرار ورزیدن و لجاجت:افراد می کوشند راهی که از پیش برگزیده اند را ادامه دهند و در این راه به اقدامات نابخردانه دست می زنند.
 2. مجموع برد و باخت:اگر در مذاکره فرض خود را روی برد و باخت بگذاریم در این صورت قادر به کسب پیروزیهای متعدد نیستیم.
 3. پای بندی به موضوع نخستین و اصرار ورزیدن : براساس اطلاعات نادرست نخستین قضاوت کردن.افراد ماهر در مذاکره اجازه نمی دهند دیدگاه نحستین و قضاوتی که بر آن اساس کرده اند همیشه بر او غالب آید و مانع کسب اطلاعات بیشتر شود.
 4. تعیین چارچوب : به فرض در هنگام عقد قرار داد اگر کارفرما ۱۵ دلار به کارمندان می پردازد و اتحادیه درخواست ۱۹ دلار نماید در صورتی که کارفرما ۱۷ دلار را بپذیرد .اگر اتحادیه چارچوب فکری خود را براساس دو دلار منفعت یا دو دلار ضرر بگذارد نوع واکنش اتحادیه متفاوت خواهد بود.
 5. وجود اطلاعات:طرفهای نذاکره تا حد زیادی به اطلاعات تکیه می کنند و در بسیاری موارد به داده های ذیربط توجه نمی کنند.
 6. پشمانی بعد از قرار داد:اگر یکی از طرفین مذاکره فعالیت ننماید و نسبت به اطلاعات ارزشمندی که می توان از طریق اندیشیدن و کوشش به دست آورد بی تفاوت بماند ،پس از معمله دچار پریشانی می گردد.
 7. اعتماد بیش از حد:فرد بیش از حد بر نوع قضاوت و مسیر انتخابی تکیه می کندراه حل:استفاده از مشاوران و قضاوت یک گروه بی طرف
 • ویژگیهای شخصیتی:برای چنین ادعایی مدرکی در دست نیست باید عوامل موقعیتی دقت شود و نباید به ویژگیهای شخصیتی اکتفا کرد.

NEGOTIATION Academy(khooyeh) (7)

محتوای دوره اصول و فنون مذاکرات اثربخش

f2

۱ تعریف مذاکره و انواع آن اصول علمی و عملی مذاکره
علل لزوم یادگیری و مهارت در علم، فن و هنر مذاکره
روشهای مختلف مذاکره
انواع مذاکره ۲ ساعت
۲ محیط مذاکره
فرایند مذاکره حرفه ای ۲ ساعت
۳ مذاکرات به روش سنتی
مذاکرات مبتنی بر موضع گیری
مذاکره نرم و ملایم
مذاکره سخت و تهاجمی ۲ ساعت
۴ مذاکرات به روش علمی پیشرفته :
ارکان مذاکره علمی
جهت‌گیری مذاکرات علمی ۲ ساعت
۵ عناصر اصلی روی میز مذاکره
تدابیر اضا کننده نیازها و خواسته‌ها
تدابیر متوقف کننده نیازها و خواسته‌ها ۲ ساعت
۶ روانشناسی مذاکره
رفتار شناسی در مذاکره ۲ ساعت
۷ زبان بدن ۲ ساعت
۸ اصول ارتباطات حرفه ای در مذاکره
تاکتیک‌های مذاکره ۲ ساعت
۹ حمله و تهاجی
گریز و مدارا
آگاهی دادن به طرف مذاکره
بازگشودن طرف مذاکره ۲ ساعت
۱۰ شیوه های برخورد در مذاکرات سخت
شناخت مذاکره کنندگان ۲ ساعت

رزومه استاد

کلمات کلیدی:

انواع مذاکره آموزش مذاکره چانه زنی تفکیکی درمذاکره فنون مذاکره حرفه ای اصول و فنون مذاکره و مهارت فروش مذاکره نرم و ملایم هدف از دوره اصول وفنون مذاکره عکس در مورد اصول و فنون مذاکره اصول عملی مذاکره فنون چانه زنی اصول وفنون مذاکره وچانه زنی آموزش ترفند های مذاکره فنون مختلف مذاکره اصول و فنون مذاکره اشراف به موضوع فنون مذاکره تجاری techniqe jprdrفنون مهارت مذاکره مهارتهای گفتگو و مذاکره موثر اصول و فنون مذاکره و اقناع مخاطب (فنون مذاکر کنندگان ماهر) تاکتیکها وراهبردهای در فنون مذاکره ترفندها و فنون مذاکره روشهای مؤثر مذاکره در روابط آکادمیک فنون مذاکره بازنان روانشناسی ارتباط درمذاکره فروش(مهارتهای ارتباطی اصول و فنون مذاکره وترفندهای آن تکنیکها و ترفند ها در مذاکره عناوین دوره اصول و فنون مذاکره ترفندها و تکنیکهای مذاکره سرفصل دوره فنون تصمیم گیری اصول و فنون مهارت های مذاکره فنون برخورد و مذاکره راهکارهای جلب حمایت advocacy اصول و فنون اقناع مشتریان نمونه جملات کلیدی در مذاکره ارتباط درمذاکره فروش اصول ، فنون و هنر مذاکره ی حرفه ای اصول و فنون مذاکره با مردان اصول و فنون مذاکره تصمیم گیری سریع در پاسخ دادن نحوه مذاکره و اقناع جمع انواع میز مذاکره روانشناسی اصول و فنون مذاکره فنون مذاکره زبان بدن در مذاکره اصول مذاکره ۱۶ ۱۷ ۱٫۷٪ اصول وفنون مذاکره ۱۳ ۱۹ ۱٫۴٪ زبان بدن در مذاکرات ۱۱ ۱۲ ۱٫۲٪ مذاکره ۱۰ ۱۶ ۱٫۱٪ اصول و فنون مذاکره pdf ۹ ۱۲ ۱٫۰٪ دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره ۹ ۱۱ ۱٫۰٪ روانشناسی مذاکره ۸ ۱۳ ۰٫۹٪ دانلود کتاب بازاریابی و فروش ۸ ۹ ۰٫۹٪ تکنیک های مذاکره ۷ ۸ ۰٫۷٪ فنون بازاریابی تلفنی فنون مذاکره تلفنی ۷ ۷ ۰٫۷٪ زبان بدن ۶ ۹ ۰٫۶٪ فنون سخنرانی ۶ ۷ ۰٫۶٪ کتاب اصول و فنون مذاکره ۶ ۶ ۰٫۶٪ تکنیکهای مذاکره ۵ ۷ ۰٫۵٪ مذاکره موفق ۵ ۷ ۰٫۵٪ اصول مذاکره تلفنی ۵ ۶ ۰٫۵٪ مذاکره تلفنی ۵ ۶ ۰٫۵٪ روش مذاکره ۵ ۵ ۰٫۵٪ کتاب اصول و فنون مذاکره pdf ۵ ۵ ۰٫۵٪ دانلود کتاب فنون مذاکره ۴ ۶ ۰٫۴٪ فنون مذاکره در بازاریابی ۴ ۶ ۰٫۴٪ مراحل مذاکره دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره ۴ ۵ ۰٫۴٪ کلاس اصول و فنون مذاکره ۴ ۵ ۰٫۴٪ کلاس های فنون مذاکره ۴ ۵ ۰٫۴٪ اصول بازاریابی تلفنی ۴ ۴ ۰٫۴٪ اصول بازاریابی و فروش pdf ۴ ۴ ۰٫۴٪ بازاریابی pdf ۴ ۴ ۰٫۴٪ بازاریابی فروش pdf ۴ ۴ ۰٫۴٪ دانلود کتاب مدیریت فروش ۴ ۴ ۰٫۴٪ روانشناسی فروش تلفنی ۴ ۴ ۰٫۴٪ فنون مذاکره pdf ۴ ۴ ۰٫۴٪ فنون مذاکره موفق ۴ ۴ ۰٫۴٪ ویژگی های مذاکره ۴ ۴ ۰٫۴٪ فنون واصول بازاریابی تکنیکهای ختم مذاکره ۳ ۶ ۰٫۳٪ دانلود کتاب فنون مذاکره ۳ ۵ ۰٫۳٪ روشهای تامین منابع مالی و تکنینکهای فروش ساختمان ۳ ۵ ۰٫۳٪ اصول و فنون مذاکره ۳ ۴ ۰٫۳٪ دانلود کتاب اصول مذاکره ۳ ۴ ۰٫۳٪ دانلود کتاب فن مذاکره ۳ ۴ ۰٫۳٪ دانلود کتابهای فروش و بازاریابی ۳ ۴ ۰٫۳٪ دوره اصول و فنون مذاکره ۳ ۴ ۰٫۳٪ فروش pdf ۳ ۴ ۰٫۳٪ مذاکره فروش ۳ ۴ ۰٫۳٪ کتاب فنون مذاکره ۳ ۴ ۰٫۳٪ یک سوال در رابطه با اصول و فنون مذاکره با جواب ۳ ۴ ۰٫۳٪ آموزش فن مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ آموزش مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ اصول بازاریابی pdf ۳ ۳ ۰٫۳٪ اصول بازاریابی تلفنی موفق ۳ ۳ ۰٫۳٪ اصول مذاکرات تلفنی ۳ ۳ ۰٫۳٪ اصول مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ اصول نشستن در مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ اصول و فنون مذاکره از مایکل دونالدسون ۳ ۳ ۰٫۳٪ اصول و فنون مذاکره تلفنی ۳ ۳ ۰٫۳٪ جزوه اصول و فنون مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ دانلود کتاب روش های بازاریابی ۳ ۳ ۰٫۳٪ طرح درس فنون مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ فنون مذاکره با مشتری مدیریت مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ کتاب فن مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ کلاس های هنر مذاکره ۳ ۳ ۰٫۳٪ تکنیکهای مذاکره pdf ۲ ۵ ۰٫۲٪ فن بیان قوی در مذاکرات تلفنی ۲ ۵ ۰٫۲٪ موضوع تحقیق در مورد تکنیک های مذاکره ۲ ۵ ۰٫۲٪ اصول اساسی مذاکره ۲ ۴ ۰٫۲٪ فنون مذاکره زبان بدن ۲ ۴ ۰٫۲٪ مذاکره احساسی ۲ ۴ ۰٫۲٪ نحوه ارتقا فروش وبازاریابی پرده در همدان ۲ ۴ ۰٫۲٪ کلاس مذاکره ۲ ۴ ۰٫۲٪ آموزش فنون مذاکره ۲ ۳ ۰٫۲٪ آموزش مذاکرات تجاری آموزش چانه زنی ۲ ۳ ۰٫۲٪ آکادمی مذاکرات ۲ ۳ ۰٫۲٪ تکنیک فروش وبازاریابی ۲ ۳ ۰٫۲٪ تکنیکهای فروش وبازاریابی تلفنی ۲ ۳ ۰٫۲٪ جدیدترین متد مذاکره ۲ ۳ ۰٫۲٪ دانلود کتاب فنون بازاریابی تلفنی ۲ ۳ ۰٫۲٪ دوره مذاکرات تجاری بازرگانی ۲ ۳ ۰٫۲٪ روانشناسی در مذاکره ۲ ۳ ۰٫۲٪ روشهای مذاکره و ارتباط موثر ۲ ۳ ۰٫۲٪ زبان بدن در بازاریابی تلفنی ۲ ۳ ۰٫۲٪ سخنرانی های تاثیر گذار در گلد کوئست ۲ ۳ ۰٫۲٪ فنون زبان بدن در مذاکرات ۲ ۳ ۰٫۲٪ متن کتاب اصول و فنون و هنر مذاکره نویسنده پرویز درگی چاپ ششم مذاکرات فروش ۲ ۳ ۰٫۲٪ مذاکره اثربخش ۲ ۳ ۰٫۲٪ نحوه مذاکره با مشتریان ۲ ۳ ۰٫۲٪ ویژگی های مذاکرات ۲ ۳ ۰٫۲٪ پروژه ی کارشناسی مدیریت بازرگانی فنون مذاکره و بازاریابی ۲ ۳ ۰٫۲٪ چند نکته مهم در فنون بازاریابی و فروش ۲ ۳ ۰٫۲٪ کتاب مدیریت فروش pdf ۲ ۳ ۰٫۲٪ کلاس اموزشی فنون مذاکره ۲ ۳ ۰٫۲٪ اصول و فنون مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ http://negotiation.blog.ir/post/دانلود-کتاب-اصول-و-فنون-مذاکرهفروش-pdf-تکنیک-های-و-فنون-مذاکره-برای-بازاریابی-و-فروش ۲ ۲ ۰٫۲٪ https://negotiation.blog.ir/post/دانلود-کتاب-اصول-و-فنون-مذاکرهفروش-pdf-تکنیک-های-و-فنون-مذاکره-برای-بازاریابی-و-فروش ۲ ۲ ۰٫۲٪ آموزش بازاریابی و فروش pdf ۲ ۲ ۰٫۲٪ آکادمی مذاکره اصول فنون ومذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول مذاکره موفق ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول و شیوه بازاریابی تلفنی ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول و فنون مذاکره در افکار عمومی ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول و فنون مذاکره فروش pdf ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول و فنون مذاکره موفق ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول وروش صحیح فروشنده خوب ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول وفنون سخنرانی ۲ ۲ ۰٫۲٪ اصول ویزیتوری حرفه ای ۲ ۲ ۰٫۲٪ اموزش اصول بازاریابی ۲ ۲ ۰٫۲٪ اهمیت روانشناسی درمذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ تهیه چک لیست یکی از اصول و فنون مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ تکنیک مدیریت جلسه مذاکره تکنیک مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ جزوه اصول وفنون مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ خصوصیات یک مذاکره کننده ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود اصول مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود اصول وفنون مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود خلاصه کتاب اصول وفنون مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود کتاب pdf ارتباط موثر با مشتری ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود کتاب اصول وفنون مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود کتاب بازاریابی فروش ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود کتاب زبان بدن زهرا حسینیان ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود کتاب مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ دانلود کتاب های مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ دوره های آموزشی اصول و فنون مذاکره دوره های اصول و فنون مذاکره کانون ۲ ۲ ۰٫۲٪ روانشناسی مذاکره” فنون” ۲ ۲ ۰٫۲٪ روش صحیح مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ روش مذاکرات در فروش ۲ ۲ ۰٫۲٪ روش های نشستن بر سر میز کنفرانس آلن پیز ۲ ۲ ۰٫۲٪ روش و تکنیکهای مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ زبان بدن در مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ زبان بدن پاها ۲ ۲ ۰٫۲٪ سازمانها به عنوان سیستم عقلایی ۲ ۲ ۰٫۲٪ شیوه های مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ عوامل تاثیر گذار در مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ فنون بازاریابی و فروش ۲ ۲ ۰٫۲٪ فنون فروش فنون فروش تلفنی ۲ ۲ ۰٫۲٪ فنون مذاکره درکشورهای مختلف ۲ ۲ ۰٫۲٪ فنون مذاکره و زبان بدن ۲ ۲ ۰٫۲٪ فنون مذاکره پیشرفته ۲ ۲ ۰٫۲٪ فنون مزاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ مدل های مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ مدیریت زمان در مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ مهارت های استفاده از تلفن همراه ۲ ۲ ۰٫۲٪ مهندسی فروش pdf ۲ ۲ ۰٫۲٪ نحوه مذاکرات تجاری ۲ ۲ ۰٫۲٪ نکته های مدیریتی ۲ ۲ ۰٫۲٪ ویژگی های مذاکره کننده حرفه ای ۲ ۲ ۰٫۲٪ پاسارگاد رومئو پی دی اف بازاریابی ۲ ۲ ۰٫۲٪ چانه زنی ترکیبی” ۲ ۲ ۰٫۲٪ چک لیست پیش از مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ کتاب آداب مذاکرات ۲ ۲ ۰٫۲٪ کتاب اصول مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ کتاب اصول و فنون مذاکره ۲ ۲ ۰٫۲٪ کتاب بازاریابی و فروش ۲ ۲ ۰٫۲٪ کتاب های بازاریابی و فروش ۲ ۲ ۰٫۲٪ نکات کلیدی اصول و فنون مذاکره ۱ ۱۳ ۰٫۱٪ موسسه مذاکرات حرفه ای ۱ ۵ ۰٫۱٪ نویسندگان مشهور اصول وفنون مذاکره ۱ ۵ ۰٫۱٪ طریقه نشستن مذاکره ۱ ۴ ۰٫۱٪ اصول بادی لنگویج اصول مذاکره اقتصادی ۱ ۴ ۰٫۱٪ اصول و فنون بیان در فروش ۱ ۴ ۰٫۱٪ زبان بدن در مذاکره باید چگونه باشد؟ ۱ ۴ ۰٫۱٪ سرفصلهای دوره آموزشی روشهای مذاکره ۱ ۴ ۰٫۱٪ موارد مهم در بازاریابی پروژه های تجاری در ایران ۱ ۴ ۰٫۱٪ کتاب اصول وتکنیک های مذاکره ۱ ۴ ۰٫۱٪ http://negotiation.blog.ir/post/مدرس-اصول-و-فنون-مذاکره-حرفه-ای ۱ ۳ ۰٫۱٪ استاد اصول و فنون مذاکرات تجاری ۱ ۳ ۰٫۱٪ اصول اولیه بازاریابی تلفنی ۱ ۳ ۰٫۱٪ اصول بازار یابی تلفنی ۱ ۳ ۰٫۱٪ اصول بازرگانی وخرید ۱ ۳ ۰٫۱٪ اصول مذاکره ، روانشناسی در مذاکره ۱ ۳ ۰٫۱٪ اصول مذاکره اصولی اصول مذاکرهمذاکره ۱ ۳ ۰٫۱٪ تصویر فنون مذاکره و ارتباط برای تحقیق ۱ ۳ ۰٫۱٪ تکنیک مذاکره تلفنی ۱ ۳ ۰٫۱٪ تکنیکهای اصول و فنون مذاکره ۱ ۳ ۰٫۱٪ تکنیکهای فروش وبازاریابی ۱ ۳ ۰٫۱٪ حرکات بدن درمذاکره ۱ ۳ ۰٫۱٪ دانلودکتاب اصول فنون مزاکره ودیپلوماسی ۱ ۳ ۰٫۱٪ روش مذاکره با مشتری ۱ ۳ ۰٫۱٪ سه مهارت عمده ارتباطات مذاکره ۱ ۳ ۰٫۱٪ طرز ورود به جلسه در یک مذاکره ۱ ۳ ۰٫۱٪ عناصر مهم بازاریابی و فروش تلفنی موفق‌ ۱ ۳ ۰٫۱٪ فنون مذاکره تجاری ۱ ۳ ۰٫۱٪ فنون مذاکره درفروش و بازرگانی مذاکره با مشتری ۱ ۳ ۰٫۱٪ مقاله فنون مذاکره بازرگانی ۱ ۳ ۰٫۱٪ مهارت های فروش تلفنی ۱ ۳ ۰٫۱٪ نام شرکت های که از تکنیک های فروش استفاده کرده اند ۱ ۳ ۰٫۱٪ نحوه مذاکرات در بازاریابی و فروش ۱ ۳ ۰٫۱٪ نقش مهارتصمیم گیری ۱ ۳ ۰٫۱٪ نمودار مهارتهای مذاکره ۱ ۳ ۰٫۱٪ ویژگی های مذاکره خوب ۱ ۳ ۰٫۱٪ کارگاه عملی اصول و فنون مذاکره و زبان بدن ۱ ۳ ۰٫۱٪ کتاب فنون فروش pdf ۱ ۳ ۰٫۱٪ اصول مذاکرات تجاری ۱ ۲ ۰٫۱٪ مذاکره فروش موفق ۱ ۲ ۰٫۱٪ چطوری به تفاهم رسیدن در فنون مذاکره “برگزاری دوره های آمزشی مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ ۷ ۱ ۲ ۰٫۱٪ https://negotiation.blog.ir/tag/راه های بهبود سخنرانی ۱ ۲ ۰٫۱٪ آدرس کلاسهای اموزشی فنون مذاکره دراهواز ۱ ۲ ۰٫۱٪ آموزش مهارت ها اصول و فن مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ آموزش فنون بازاریابی اصفهان ۱ ۲ ۰٫۱٪ آموزش فنون مذاکره و برگزاری جلسات pdf ۱ ۲ ۰٫۱٪ ارتباط در مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ ارکان مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ استراتژی ها وتاکتیک ها در کتاب های اصول و فنون مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ استراتژیهاوتکنیکهای مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ استراتیژی و تکنیک های مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ استفاده از حرکات در مزاکره اصول فنون مذاکره و فروش ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول مذاکرات و تکنیکهای اساسی معاملات ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول مذاکره بازرگانی ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول مذاکره در شرکت های تجاری ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول مذاکره دونفره آموزش فیلم ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول مذاکره و جلب رضایت مشتریان ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول مذاکره و قراردادهای تجاری ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول مشاوره برای فروش تلفنی ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و تکنیک های موثردر مذاکرات تجاری ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون بازاریابی و فروش ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون زبان بدن در مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون مذاکرات تجاری ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون مذاکره روانشناسی تفاهم اصول و فنون مذاکره از لحاظ روانشناسی ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون مذاکره استاد سرحدی ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون مذاکره به روش علمی ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون مذاکره در سخنرانی ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون مذاکره و باید و نباید های ان ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و فنون مذاکره و ترفندهای فروش موفق ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول و مداکره بازرگانی ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول وفنون تدریس موفق ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول کار در فروش ۱ ۲ ۰٫۱٪ اصول کمکهای اولیه درکردستان سنندج ۱ ۲ ۰٫۱٪ اموزش مذاکره کردن ۱ ۲ ۰٫۱٪ اموزش های بازایابی تلفنی ۱ ۲ ۰٫۱٪ انواع دام‌های مذاکره و نحوه‌ی برخورد با آن‌ها اهداف فنون مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ اهداف مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ اپارات امزش بازاریابی تلفنی ۱ ۲ ۰٫۱٪ ای مذاکره کننده موفق (نکات کلیدی) n ویژگیهای مذاکره کننده موفق n انصاف n اشراف بر موضوع مذاکره n داشتن حافظه قوی و ذهن تحلیل گر n برقراری ارتباط بدون ۱ ۲ ۰٫۱٪ بادی لنگویچ و فنون مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ بازاریابی کتاب pdf ۱ ۲ ۰٫۱٪ باید ها و نباید ها در مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ بهترین طریقه مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ تاکتبک خلاقیت در مزاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ تحقیق در مورد اصول وفنون مذاکره در زمینه تصمیم گیری ۱ ۲ ۰٫۱٪ تحقیق درباره مهارتهای ارتباطی و فنون مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ تصاویر برای اصول مذاکره ۱ ۲ ۰٫۱٪ تعریف مذاکره موفق

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

*

code

x

این مطلب را نیز بخوانید

بررسی مهارت های مذاکره ی شما در آکادمی مذاکره

آکادمی بازاریابی فروش و مذاکره آماده دریافت فیلم های مذاکره شما می ...