برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

تصویر نوشته های فضای مجازی دکتر علی خویه

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

کاسه کوزه ها را سر کسی شکستن

کنایه از گناه را به گردن بیگناهی انداختن.
کاسه کوزه اش را بهم زدن ؛ کنایه از دستگاه کسی را بهم زدن .
– کاسه کوزه ها را گردن کسی شکستن ؛ او را مقصر کارهای بد شده شمردن .
در شرکت ها معمولا از این اتفاقات زیاد می افتد
که یک‌واحد اشکال و ایراد دارد و کاسه کوزه ها سر واحد دیگری می شکند
نظر شما چیست چرا چنین اتفاقی می افتد؟
.
.
.
.
.
.
.
#دکتر_خویه
#دکترعلیخویه
#مشاوراجرایی #مشاورباتجربه #مشاورتجاریانگیزشی #مشاوررفتارسازمانی #شرکتمشاورهمدیریت #مشاوراستراتژی #مدیریتاستراتژیکفروش #سیستمسازیکسبوکار #مدیریتاستراتژیکبازاریابی #عارضهیابیوتحلیلعملکردسازمانی #مشاور_کارخانه #رفتارسازمانی

https://www.instagram.com/p/CbEdy5bIOGm/?igshid=MDJmNzVkMjY=

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

چرا استراتژی ها اجرایی نمی شوند؟

@khooyeh.ir
@drkhooyeh.ir
این تصویر را خیلی سال پیش برای یک مدیرعامل و بنیانگذار یک هولدینگ بزرگ فرستاده بودم.
وقتی از من پرسید
دکتر چرا برنامه ها اجرایی نمی شوند؟
با این تصویر هفته ها و ماه ها با ایشان جلسه مشاوره عارضه یابی آسیب شناسی و بحث و آموزش داشتیم ساعت ها با هم گفتمان داشتیم تمام هولدینگ را چندین بار کامل آنالیز و بررسی کردیم بهبود دادیم و بحث کردیم و غیره
یادش به خیر*
امشب تلفنی با هم درباره موضوعی صحبتی داشتیم گفت دکتر اون تصویر که برام چند سال پیش فرستاده بودی را دوباره برام بفرست
من دوباره فرستادم و به ایشان گفتم که به صورت یک پست در یکی از پیج هایم قرار می دهم تا هر وقت نیاز داشتی مراجعه کن.
خیلی این تصویر نکات مهمی دارد.
خیلی از برنامه ها و استراتژی ها اجرایی نمی شوند می دانید چرا؟
✅چون خیلی آکادمی و تئوری محور هستند؟
✅چون پرسنل اجرایی ندارند؟
✅چون تاکتیکی بررسی نمی شود؟
✅چون بودجه مورد نظر تعلق نمی گیرد؟
✅چون سیستمی و فرایندی اجرا نمی گردد؟
✅چون مدیر لایقی ندارند؟
✅چون ساختار حرفه ای و علمی ندارند؟
✅چون سیستم سازی ندارند؟
✅چون مدیریت دانش ندارند؟
چون .
نظر شما چیست؟
چرا استراتژی ها و برنامه ها تا به اجرا برسند چنین بلایی سرشان می آید؟
اگر تمایل داشتید زیر این پست یا در خصوصی پیام بگذارید

#علی_خویه
اجرایی فکر کنید.
به عمل کار برآید.
@anjoman_brand
#دکترعلیخویه #مشاورباتجربه #مدرسباتجربه #مشاورمدیریت #مشاورمدیرعامل #سیستمسازیکسبوکار #استانداردسازی #گواهینامهبینالمللی #شرکتمشاورهمدیریت #علموعمل #بهعملکاربرآیدبهسخندانینیست #بهبودسازمانی #عارضهیابیوتحلیلعملکردسازمانی #بهعملکاربرآید #سیستمسازی #مشاورمدیریت #مشاوررشدوتوسعهکسبوکار #گروهمشاورینکسبو_کار
#مشاورفروش #عضوهیاتمدیره #مدرسهفروش_ایران

https://www.instagram.com/p/CbLfoiHM59H/?igshid=MDJmNzVkMjY=

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

برندها برندند

چرا برندها برندند؟

Brand.blog.ir
Brandfa.blogfa.com
Khooyeh.com
چون مشاور را در کنار خود دارند
🟡خود شما بهتر می دانید
کسی فقط با فیلم دیدن؛ آرتیست نمی شود با روپایی زدن؛ فوتبالیست نمی شود با اختراع و تحلیل کسی کاسب نمی شود.
🟡خود شما بهتر می دانید
فقط با مطالعه هزاران کتاب در مورد موفقیت و کسب و کار و دارو و درمان و زیبایی؛ کسی پزشک و متخصص نمی شود.
بنابراین دوست خوبم
فقط با بدست آوردن اطلاعات جسته و‌گریخته از فضای مجازی، سایت ها، کتاب ها و پیج های مختلف و متنوع
نمی توانید 💚موفقیت پیوسته و عمیق داشته باشید.

✳لطفا مشاور و مربی را در کنار خود🫂 داشته باشید.

نه هر کسی🛑
کسی که ✅تجربه عمیق، ✅دانش کاربردی و ✅مهارت استراتژیکی و سیستمی را همراه خود دارد.
کسی که ✅ریشه دارد ✅اجرایی عملیاتی و ✅دست به آچار است.
Drkhooyeh.ir
Khooyeh.com
#دکترعلیخویه
#علی_خویه
#drkhooyeh
موفق و پیروز باشید
دوستدارتان #مربیکسبو_کار
#کوچکسبوکار #کوچفردیشغلیسازمانی #برند_محبوب
#برندموفقبسازیم
#دکتربرندینگ #دکترعلیخویه #دکتربرند #مشاورسیستمهایمدیریت #مشاوربرندهایبزرگ #شرکتمشاورهمدیریت #مشاورمدیریت #مشاورفروش #مشاوربازاریابی #مشاوربرند
#برندبوک #برندسازیتجاری #مشاورباتجربه #تبلیغاتاثربخش #استراتژیتبلیغات #استراتریبرند #استراتژیفروش #آکادمیفروش #آکادمیبازاریابی #آکادمیمدیریتبازار #برندسازیشرکتی #شرکتمشاورهمدیریت #گروهمشاورهمدیریت #آکادمیمذاکرهایران #آکادمیفروش #آکادمیبازاریابی

https://www.instagram.com/p/CcJc6THMJ2l/?igshid=MDJmNzVkMjY=

 

شما دل بزرگی دارید؟

Drkhooyeh.ir

دل بزرگ داشتن یعنی چه؟
برندها برندند
چون
به جای میز بزرگ دل بزرگ دارند
به جای دفتر بزرگ دل بزرگ دارند
همه کارکنان را در دل دارند
به مشتریان خود اهمیت می دهند
غرور ندارند
دلبرند چون دل گنده هستند
دل گنده بودن یعنی خسیس نیستند
دست تنگ نیستند
بسته نیستند .
.
.
همراه شما هستیم تا اصول واقعی و عملی برند بودن را هم آموزش و هم اجرایی کنیم
@Drkhooyeh.ir
.
.

#مشاورباتجربه #مدرسهفروش #مشاورمدیریت #مشاورباتجربه #مشاوربرند #مشاوربرند #مشاوربازاریابی #مشاورفروش #مشاورفروشوارتباطبامشتری #مشاورفروشبازاریابی #مشاورفروشگاه #مشاوربازاریابی #مشاورکسبوکار #کوچکسبوکار #منتورینگ #منتورینگمنابعانسانی #منتورینگفردی #کوچینگفردی #انجمنبرند #پرسونالبرندینگ #مشاوربرندینگ #مدرسهبرند #مشاوربرندهایبزرگ #مشاوربرند

https://www.instagram.com/p/CclIjizMl9G/?igshid=MDJmNzVkMjY=

 

مشاور و مدرس فروشگاهی مدیریت فروشگاه چیدمان فروش دکتر مال دکتر علی خویه مهندسی فروش drmall.ir

مشاور و مدرس فروشگاهی مدیریت فروشگاه چیدمان فروش دکتر مال دکتر علی خویه مهندسی فروش drmall.ir

لطفا در چیدمان فروشگاه زیاد تغییرات ندهید

Salez.ir

در دکتر مال در خدمت شما هستیم مشاوره و آموزش در محل فروشگاه شما
اولین مرجع در حوزه مجتمع ها،مراکز خرید.مال ها،دپارتمان استورها،هایپرمارکت ها وفروشگاه ها، فرانچایزینگ
عارضه یابی.برندسازی.سیستم سازی.استانداردسازی. چیدمان. مهندسی فروش.افزایش فروش. بازاریابی فروشگاه.
Doctorsales.ir
@doctorsales.ir
شماره واتساپ مدیر برنامه ها
۰۹۱۲۳۹۹۸۰۲۷
۰۹۰۳۴۹۹۱۱۹۴
#آکادمیسیستمسازی
#آکادمی_بازاریابی
#آکادمی_فروش
#مشاورفروشگاه #برندسازیفروشگاهی #بازاریابیفروشگاه #مدرسفروش #مدرسسیستمسازی #مدرسبازاریابیفروش #فروشگاهزنجیرهای #فروشگاهپوشاک #ریتیلینگ #ریتیلآکادمی #ریتیلایران #خردهفروشی #فروشمویرگی #مدرسبازاریابیفروشگاه #مرچندایزینگ #مرچندایزر

https://www.instagram.com/p/Cc3bSJODCpl/?igshid=MDJmNzVkMjY=

مشاور و مدرس فروشگاهی مدیریت فروشگاه چیدمان فروش دکتر مال دکتر علی خویه مهندسی فروش drmall.ir

مشاور و مدرس فروشگاهی مدیریت فروشگاه چیدمان فروش دکتر مال دکتر علی خویه مهندسی فروش drmall.ir

مشتری مشتری می‌آورد

Khooyeh.ir
Khooyeh.com
یک مشتری راضی تا بیست نفر را می تواند با خود بیاورد
مدیریت رضایت مشتری یک واقعیت ملموس برای سازمان‌های تجاری است و به طور خلاصه مزایای زیر را برای سازمان به دنبال دارد:

✅پاسخگویی سریع به درخواست مشتریان.
✅ فراهم کردن شرایط مراجعه مجدد مشتری.
✅کاهش هزینه‌های تبلیغاتی.
✅افزایشفرصت‌های بازاریابی و فروش.
✅شناخت عمیق تر مشتری.
✅دریافت باز خورد از مشتری و توسعه خدمات و محصولات جاری.
@drkhooyeh.ir
مدیریت ارتباط با مشتری: به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می‌رود.

سازمان‌ها با استفاده از CRM می توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد را افزایش دهند. سیستم مدیریت روابط با مشتری می‌تواند کمک کند تا مشتریان موجود حفظ شوند و مشتریان جدیدی جذب شوند. سازمان‌ها برخی روش‌هایی را شامل مدیریت ارتباط با مشتری، تحلیل ارزش مشتری، استراتژی سازمانی و ساز و کارهای خدماتی که کارایی ارتباطات مشتری را بهبود می‌دهد بکار می برندمدیریت ارتباط با مشتری استراتژی ای برای کسب مشتریان جدید و نگهداشتن آنها است. مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی شامل تمام فعالیتهای مرتبط با مشتریان بی واسطه همچون شرکتها می باشد.

هر فعالیت مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی در یکی از سه فرآیند سازمانی زیر پیاده شده است:
فروش، بازاریابی و خدمات.
🟣در دکتر مال در خدمت شما هستیم مشاوره و آموزش در محل فروشگاه شما
اولین مرجع در حوزه مجتمع ها،مراکز خرید.مال ها،دپارتمان استورها،هایپرمارکت ها وفروشگاه ها، فرانچایزینگ
Salez.ir
عارضه یابی.برندسازی.سیستم سازی.استانداردسازی. چیدمان. مهندسی فروش.افزایش فروش. بازاریابی فروشگاه.
#آکادمیسیستمسازی
#آکادمی_بازاریابی
#آکادمی_فروش
#مشاورفروشگاه #برندسازیفروشگاهی #بازاریابیفروشگاه #مدرسفروش #مدرسسیستمسازی #مدرسبازاریابیفروش #فروشگاهزنجیرهای #فروشگاهپوشاک #ریتیلینگ #ریتیلآکادمی #ریتیلایران #خردهفروشی #فروشمویرگی #مدرسبازاریابیفروشگاه

https://www.instagram.com/p/Cc2EXREjvms/?igshid=MDJmNzVkMjY=

 

آکادمی مذاکره ایران مشاور و مدرس مذاکره اصول فنون و مهارت های مذاکره مدرسه مذاکره ایرانhttps://negotiation.blog.ir/

آکادمی مذاکره ایران مشاور و مدرس مذاکره اصول فنون و مهارت های مذاکره مدرسه مذاکره ایرانhttps://negotiation.blog.ir/

زیرآب نزن
زیرآب نزن

لطفا در جلسات مذاکره به فکر تخریب دیگران نباشید

Negotiation-school.ir

خلاقیت در تخریب دیگران نداشته باشید
خلاقیت در بدگویی دیگران نداشته باشید
لطفا با یادگیری مهارت های مذاکره و دانش مذاکره سعی کنید کار خود را با دانش و مهارت پیش ببرید نه اینکه یواشکی مستقیم غیر مستقیم با کنایه بی واسطه دیگران را تخریب می کنید تا کار خود را پیش ببرید
این کار نامردی است که با روش های غیرمستقیم رقیب را تخریب می کنید تا به خودتان اعتبار دهید.
این کار خیلی نامردی است که یواشکی با سیاست رقیب را تخریب می کنی
از خودت مایه بگذار
خودت و مهارت خودت را نشان بده با مطالعه و افزایش دانش خودت
@Drkhooyeh.ir
#زیرآبزنی
#داممذاکره #تکنیکمذاکره #مذاکرهوصول #مدرسباتجربه #مدرسمذاکره #زبانبدن #مدرسزبانبدن #مدرسفنبیان #دکترعلیخویه #آکادمیمذاکره #مدرسمذاکره #آکادمیمذاکرهایران #مدرسهمذاکره #کلاسمذاکره #استادمذاکره #آموزشمذاکره #آموزشفنبیان #زبانبدن #مدرسزبانبدن #مذاکرهتلفنی #مذاکرهمجازی #مذاکره_تجاری

آکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.
inegotiate.ir
برگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان. اصول و فنون مذاکره.زبان بدن.مهارت های ارتباطی و تعاملی
negotiation.blog.ir
مدرسه مذاکره ایران
@negotiation_academy
#مدرسهفروش #دکترخویه #دکترفروش #دکتربرند #مشاورتجاریانگیزشی #مدرسسیستمسازی #سیستمسازیکسبوکار #مدیریتاستراتژیکبازاریابی #مشاورمدیریت #مشاوررفتارسازمانی
برگزاری کلاس های کاربردی و عملیاتی در محل سازمان شما
تلفن ۲۶۷۱۱۲۷۱
واتساپ
۰۹۱۲۳۹۹۸۰۲۷ مدیر برنامه ها

https://www.instagram.com/p/Cc2qQXOsGER/?igshid=MDJmNzVkMjY=

 

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

 

✅اهمیت رفتار سازمانی در ساخت توسعه و تقویت رشد و سودآوری برند و شرکت شما

Khooyeh.ir
Khooyeh.ir

به این سوالات فکر کنیم
✅رفتار سازمانی جهت بهبود، تغییر و پیشبرد سازمان چیست؟
✅بهبود، تغییر و پیشبرد رفتار سازمان به چه چیزی می پردازد؟
✅ آیا تغییر و پیشبرد رفتار سازمانی همانند مدیریت تحول است؟
✅برای بهبود تغییر و پیشبرد سازمان و شرکت بهتر است مشاور داخلی داشته باشیم یا خارجی
✅یک سازمان چرا و چه موقع از بهبود، تغییر و #پیشبرد_سازمان استفاده میکند
✅آیا پروژه بهبود تغییر و تحول سازمان باید بین کارکنان محرمانه باشد یا باید با آنها مطرح کرد؟
✅#پروژه_بهبود تغییر و تحول سازمان نیاز به چه ساختارهایی دارد؟
✅چگونه باید #عارضهیابیسازمان و مدیریت انجام داد؟
چگونه باید تحقیق کمی و کیفی از وضعیت سازمان ومدیریت برای پروژه بهبود تغییر و تحول سازمان داشته باشیم؟
✅چرا مهم است که بدانیم چگونه بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت به خوبی درحال کار است؟
✅چرا ارزیابی های در شرکت ها و سازمان ها اغلب در حاشیه است؟
✅الزامات استراتژیک بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت وابسته به ارزیابی چیست؟✅برای تغییر بهبود و #تحول_اثربخش سازمان و مدیریت باید چه فرایند هایی طی کنیم؟
✅از چه نوع مشاورانی برای تغییر بهبود و #تحول_سازمان خود استفاده کنیم؟
✅از چه نوع مشاورانی در شرایط بحرانی برای بهبود تغییر و تحول سازمان استفاده کنیم؟✅چگونه یک مشاور خوب و حرفه ای را برای شرایط بحران شرکت خود شناسایی کنیم؟
✅چرا در برابر تغییرات در شرکت ها و سازمان ها مقاومت وجود دارد و چگونه این مقاومت ها را مدیریت کنیم؟
@Drkhooyeh.ir
#مدیریتتحول #دکترعلیخویه #علیخویه #تحولفردی #تحولدرون #رفتارمصرفکننده #رفتارسازمانی #رفتارسازمانیپیشرفته #رفتارسازمانیبرایمدیران #رفتارسازمانی #مدرسسیستمسازی #سیستمسازی #مدرسرفتارسازمانی #مشاوررفتارسازمانی #شرکتمشاورهمدیریت #گروهمشاورهمدیریت #مشاورتحولفردی #مدرسمدیریتتحول #مشاورسیستمسازی
https://www.instagram.com/p/CcvDwAoIguD/?igshid=MDJmNzVkMjY=

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

مشاور و مدرس فروشگاهی مدیریت فروشگاه چیدمان فروش دکتر مال دکتر علی خویه مهندسی فروش drmall.ir

مشاور و مدرس فروشگاهی مدیریت فروشگاه چیدمان فروش دکتر مال دکتر علی خویه مهندسی فروش drmall.ir

اول پارکینگ اهمیت پارکینگ در فروشگاه و مدیریت فروشگاه

دکتر مال Salez.ir

برای فروش کاسبی فروشگاه داری تجارت ابتدا باید به فکر پارکینگ باشید
قبل از اینکه هر نوع کاسبی راه اندازی کنید اول به فکر پارکینگ باشید.

هر سال ۸۷۶۰ ساعت است و اگر فرض کنیم که هر اتومبیل در طول سال به طور متوسط بیست هزار کیلومتر مسافت بپیماید و متوسط سرعت آن چهل کیلومتردر ساعت باشد ، مدت زمانی که یک اتومبیل در سال به طور متوسط در حرکت است برابر ۴۰۰ ساعت می شود . بنابراین ،هر اتومبیل به طور متوسط ۸۳۶۰ ساعت در سال در حال توقف است و احتیاج به محلی برای توقف دارد .این محاسبه ساده نشان می دهد که مدت زمان نیاز هر اتومبیل به پارکینگ به مراتب بیشتر از مدت زمان حرکت آن است . پیش بینی و تدارک فضای لازم و کافی برای وسایل نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده نمی شود ، از معضلات بزرگ شهر ها ، بخصوص شهرهای بزرگ است . دشواری مسئله بیشتر به خاطر آن است که این فضا را غالباً باید در محدود ترین و گرانترین نقاط شهر در نظر گرفت .
پارکینگ در زندگی امروزی اولویت می باشد و بدون پارکینگ زندگی و کاسبی خوبی نخواهید داشت
Salez.ir

#مدرسهفروش #مشاورباتجربه #دکترعلیخویه #دکترخویه #بازارگردی #بازارگردیتهران #دکترفروش #دکتربرند #مشاورتجاریانگیزشی #مدرسسیستمسازی #سیستمسازیکسبوکار #مدیریتاستراتژیکبازاریابی #مشاورمدیریت #مشاوررفتارسازمانی #شرکتمشاوره_مدیریت

@khooyeh.ir
اولین مرجع در حوزه مجتمع ها،مراکز خرید.مال ها،دپارتمان استورها،هایپرمارکت ها وفروشگاه ها، فرانچایزینگ

Salez.ir
عارضه یابی.برندسازی.سیستم سازی.استانداردسازی. چیدمان. مهندسی فروش.افزایش فروش. بازاریابی فروشگاه.
#فروشگاهزنجیرهای #هایپرمارکتینگ #ریتیلآکادمی #ریتیلایران #ریتیلشو #ریتیلینگ #ریتیلیران #مشاورفروش #مدیریتفروشگاه #کتابمدیریتفروشگاه #فروشمویرگی #دکترمال #دکترمال #ایرانریتیلشو #آکادمیبازاریابی

https://www.instagram.com/p/Ccfu18xDmhp/?igshid=MDJmNzVkMjY=

آکادمی مذاکره ایران مشاور و مدرس مذاکره اصول فنون و مهارت های مذاکره مدرسه مذاکره ایرانhttps://negotiation.blog.ir/

آکادمی مذاکره ایران مشاور و مدرس مذاکره اصول فنون و مهارت های مذاکره مدرسه مذاکره ایرانhttps://negotiation.blog.ir/

مدرس فروش دکتر فروش مشاور فروش دکتر علی خویه

مدرس فروش دکتر فروش مشاور فروش دکتر علی خویه

هیچ وقت مقایسه نکنید

@drkhooyeh.ir
@khooyeh.ir

مقایسه سم زندگی است

مقایسه خود با دیگران؛ خصلتی که می تواند مشکل آفرین شود یکی از معضلات شخصیتی که می تواند برای زندگی فرد در خانواده و جامعه مشکل ایجاد کند مقایسه کردن خود با دیگران است.

بدون شک “قیاس خود با دیگران” نشانگر آن است که به خویشتن اعتماد نداریم و دچار نوعی کم خودبینی هستیم. در حقیقت افرادی که دچار حقارت نفس هستند و خود را حقیر و زبون می پندارند، تنها از راه مقایسه خود با دیگران مسیر زندگی خویش را تعیین می کنند. برای جلوگیری ازسقوط در دام مقایسه ضرورت دارد که ضمن تقویت اعتماد به نفس از تدابیری که در زیر برمی شماریم شخصیت خودمان را متجلی کنیم.

مقایسه خود با دیگران یک بیماری رایج و متداول است. در زمان قیاس، تعادل روحی، جذابیت، ارزشمندی و موفقیت خود را در مقایسه با دیگران ارزیابی می کنیم. حتی ممکن است تا بدانجا پیش برویم که تمام ابعاد زندگی خویش را با معیارها و استانداردهای دیگران بسنجیم. اما در این رهگذر از نکته مهمی غافل می شویم، اینکه ازمعیارها و ارزشهای انسانی خود فاصله گرفته و رضایت باطنی خویش را نادیده می انگاریم.

به هر حال مقایسه خود با دیگران بازی خطرناکی است و به طور قطع به قربانی شدن می انجامد. چرا که در چنین شرایطی آدمی ویژگی های منحصر به فرد خود را نفی کرده و با منابع بیرون از خود هدایت می شود. مقایسه خود با دیگران وسوسه انگیز و فریبنده است، زیرا راه آزمون شده دیگران تقریبا تضمین شده و فراز و نشیب های آن شناخته شده است. به علاوه تلاش برای شباهت و همانندی با دیگران به ظاهر بر اعتبار و موجودیت انسان می افزاید.
لطفا مقایسه نکنید.‌
#مقایسه_نکنیم
#مقایسهنکنید #مقایسهنکن
#مدرسهبازاریابی #مدرسهفروش #دکترعلیخویه #مشاورفروش #مشاورفروشگاه #آکادمیمذاکرهایران #آکادمیفروش #مدرسفروش #مدرسهفروش #مشاورفروش #مشاوربازاریابی #مشاوربرندینگ #آکادمیبازار #اینستاگراممارکتینگ #اینستاگراممارکتینگآموزش #بازاریابیشبکهای #بازاریابیفروش #بازاریابیمحتوا #کارخانهتولیداطلاعات #کارخانهتولید_محتوا

https://www.instagram.com/p/CcdsrGAMFC3/?igshid=MDJmNzVkMjY=

برندها برندند

چرا برندها برندند؟ اهمیت به کارگیری مشاور در محل دفتر شما

Brand.blog.ir
Brandfa.blogfa.com
Khooyeh.com
چون مشاور را در کنار خود دارند
🟡خود شما بهتر می دانید
کسی فقط با فیلم دیدن؛ آرتیست نمی شود با روپایی زدن؛ فوتبالیست نمی شود با اختراع و تحلیل کسی کاسب نمی شود.
🟡خود شما بهتر می دانید
فقط با مطالعه هزاران کتاب در مورد موفقیت و کسب و کار و دارو و درمان و زیبایی؛ کسی پزشک و متخصص نمی شود.
بنابراین دوست خوبم
فقط با بدست آوردن اطلاعات جسته و‌گریخته از فضای مجازی، سایت ها، کتاب ها و پیج های مختلف و متنوع
نمی توانید 💚موفقیت پیوسته و عمیق داشته باشید.

✳لطفا مشاور و مربی را در کنار خود🫂 داشته باشید.

نه هر کسی🛑
کسی که ✅تجربه عمیق، ✅دانش کاربردی و ✅مهارت استراتژیکی و سیستمی را همراه خود دارد.
کسی که ✅ریشه دارد ✅اجرایی عملیاتی و ✅دست به آچار است.
Drkhooyeh.ir
Khooyeh.com
#دکترعلیخویه
#علی_خویه
#drkhooyeh
موفق و پیروز باشید
دوستدارتان #مربیکسبو_کار
#کوچکسبوکار #کوچفردیشغلیسازمانی #برند_محبوب
#برندموفقبسازیم
#دکتربرندینگ #دکترعلیخویه #دکتربرند #مشاورسیستمهایمدیریت #مشاوربرندهایبزرگ #شرکتمشاورهمدیریت #مشاورمدیریت #مشاورفروش #مشاوربازاریابی #مشاوربرند
#برندبوک #برندسازیتجاری #مشاورباتجربه #تبلیغاتاثربخش #استراتژیتبلیغات #استراتریبرند #استراتژیفروش #آکادمیفروش #آکادمیبازاریابی #آکادمیمدیریتبازار #برندسازیشرکتی #شرکتمشاورهمدیریت #گروهمشاورهمدیریت #آکادمیمذاکرهایران #آکادمیفروش #آکادمیبازاریابی

https://www.instagram.com/p/CcJc6THMJ2l/?igshid=MDJmNzVkMjY=

 

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور مدیریت فروش بازاریابی برند مهندسی فروش مدیریت فروش دیجیتال مارکتینگ khooyeh.com

گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور مدیریت فروش بازاریابی برند مهندسی فروش مدیریت فروش دیجیتال مارکتینگ khooyeh.com

چرا در حوزه کسب و کار،کوچ،مدیریت، بازاریابی، برندسازی، فروش و مذاکره اینقدر تاکید می کنند که مشاوره و آموزش در محل کار شما انجام گیرد و تاکید دارند که حتما مشاور ومدرس را به محل کار خود دعوت کنید و مسایل مشکلات و آموزش های خود را در محل کار و محیط کار خود دریافت کنید؟چرا شرکت های بزرگ و معتبر بین المللی تمامی آموزش های خود را ضمن خدمت و در محل کار خود انجام می دهند؟
Khooyeh.ir
به چند دلیل خیلی ساده

صرفه جویی در وقت و هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی( اگر یک حساب کتاب سرانگشتی کمی و کیفی انجام دهید متوجه خواهید شد که اگر تمام هزینه های وقت و رفت و آمد و هزینه های جانبی را حساب کنید اگر مشاور و مدرس در محل کار شما حضور پیدا کند به نفع شماست)اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت. تحقیقات ثابت کرده که جلسه مشاوره و آموزشی که در محل کار شما صورت گیرد از اثربخشی بالایی برخوردار است به دلیل اینکه شما دقیقا پشت همان میزی که کار اجرایی انجام می دهید آموزش و مشاوره دریافت می کنید و می توانید بیشتر اثرگذار باشید.هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی. وقتی مشاوره و آموزش در محل کار شما صورت می گیرد می توانید مسایل و مشکلات سازمان خود را راحت تر، سریع تر و عملیاتی تر با مشاور و مدرس در میان بگذارید. درگیری با موضوعات کاری و علمی بیشتری صورت می گیرد و تئوری ها رنگ اجرایی بیشتری می گیرد.درک رفتار و احساسات در جلسه حضوری بیشتر است، در کشورهای پیشرفته حتی برای مشاوره های روانشناسی هم، مشاور را به منزل می برند چون جمله معروفی وجود دارد که می گوید ((هیچ کس نمیتواند به دور از شما، مترجم واقعی احساسات آدمی باشد)). وقتی مشاور و مربی محل کار شما را مشاهده می کند می تواند راحت تر احساسات شما را درک کرده و راهنمایی موثرتری داشته باشد.محیط کار شما بسیار مهم است. هنگاهی که شما برای کسب مشاوره به دفتر مشاور میروید و یا به شکل تلفنی از راهنمایی های مشاور استفاده میکنید؛ مشکل بزرگی سر راه شما قرار دارد: شما نمیتوانید تک تک افراد سازمانتان را با ویژگی های ظاهری و باطنی، شرایط محیطی محل کسب و کارتان،بازار رقابتی و کیفیت محصولتان را به طور کامل و کارساز برای مشاور توصیف کنید. شرایطی را فراهم بیاورید که مشاور این امور را از نزدیک مشاهده و آنالیز کند. اجازه بدهید مشاور گاهی بر اساس دانش و تجربه ی خویش مشاهده( observe )  کند، تشخیص دهند و در پی درمان بربیاید..
#دکترعلیخویه

https://www.instagram.com/p/CZzYH0iNKrh/?igshid=MDJmNzVkMjY=

 

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

شرکت مشاوره مدیریت گروه آموزش و مشاوره دکتر علی خویه مشاور برند مدرس برند مشاور فروش مدرس فروش مشاور بازاریابی مدرس بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ khooyeh.ir

این یک واقعیت است

 

رقبا چه استفاده هایی از صفحه مجازی شما دارند؟

به کام رقیب
@negotiation_academy
@drkhooyeh.ir
رقبای شما از پیج شما بیشتر از مشتریان شما استفاده می کنند
رقبا چه استفاده هایی از صفحه مجازی شما دارند؟
✅برای تحقیقات بازار
✅برای تحلیل قیمت ها
✅برای تحلیل رفتار مشتریان
✅برای الگو برداری
✅برای بازارسنجی
✅برای بازارشناسی
✅برای تحلیل فروش
✅برای سنجش میزان تقاضا
✅برای سنجش میزان عرضه
✅برای مشتری برداری
✅برای مشتری سازی
✅برای مشتری شناسی

به نظر شما رقبا چه استفاده هایی از فضای مجازی شما دارند؟
.
.
.
.
.
.
#محتواسازی #محتوااینستاگرام #محتوایاینستاگرام #دکترعلیخویه #دکترمال #مشاورفروش #مشاورفروشگاه #آکادمیمذاکرهایران #آکادمیفروش #مدرسفروش #مدرسهفروش #مشاورفروش #مشاوربازاریابی #مشاوربرندینگ #آکادمیبازار #اینستاگراممارکتینگ #اینستاگراممارکتینگآموزش #بازاریابیشبکهای #بازاریابیفروش #بازاریابیمحتوا #کارخانهتولیداطلاعات #کارخانهتولیدمحتوا

https://www.instagram.com/p/CcA6ShzM6Lo/?igshid=MDJmNzVkMjY=

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

دکتر علی خویی مشاور فروش مدرس فروش استاد فروش معلم فروش سخنران فروش khooyeh.ir

افزایش فروش استاد فروش معلم فروش مدرس فروش

روش های ساده افزایش فروش، تکنیک های افزایش فروش دکتر علی خویه ...