برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
Image of an office workplace with document, touchpad and a cup of coffee

سیستم اطلاعات بازاریابی

 • سیستم اطلاعات بازاریابی
 • nبخش اول: معرفی سیستمهای اطلاعات بازاریابی
 • n فصل ۱: اصول سیستمهای اطلاعات بازاریابی
 • سیستم اطلاعات بازاریابی چیست؟
 • nاجرای اصلی MKIS
 • nدر ساده ترین شکل ، دارای پنج جزاصلی به شرح زیر میباشد.
 • n– محیط داخلی
 • n– رابط کاربران
 • n– بانک داده
 • n– نرمافزارهای کاربردی
 • – پشتیبانی اجرائی
 • nرابط استفاده کنندگان
 • nدومین جزاصلی سیستم، رابط استفاده کنندگان است.رابط استفاده کنندگان فرایندها و تجهیزاتی هستند که مدیران بازاریابی استفاده میکنندو شامل موارد زیر میباشد.
 • nانواع کامپیوترها که استفاده کنندگان مورد استفاده قرار میدهند
 • nانواع دانش مورد برای استفاده سیستم
 • nروشی که اطلاعات روی کاغذ یا صفحه کامپیوتر نمایش داده میشود
 • پرینترها و دیگر فرم های تکنولوژیکی مورد نیاز که از طریق آنها گزارشها تهیه میشود
 • nنرمافزار کاربردی
 • نرمافزار کاربردی چهارمین جزء یک سیستم اطلاعات بازاریابی میباشد . نرمافزار کاربردی برنامههای کامپیوتری هستند که مدیران بازاریابی ،در دسترسی به اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سیستم ، مورد استفاده قرار میدهند.
 • nبخش اول: معرفی سیستمهای اطلاعات بازاریابی
 • n فصل۲: سیستمهای اطلاعات بازاریابی و مزیت رقابتی
 • اطلاعات مورد نیاز برای مدیران بازاریابی و ابزارها یی که به منظور تحلیل این اطلاعات به کار می‌برند، یک سیستم پیچیده ای را تشکیل می‌دهد.این بخاطر گوناگونی داده ها و منابعی است که مربوط به برنامه‌های بازاریابی است و گستره ای از ابزارهای پشتیبانی تصمیم مورد نیاز توسط مدیران بازاریابی و تنوع تصمیمهای مورد نیاز برای توسعه و اجرای برنامه‌های بازاریابی را شامل می‌شود.ب
 • مبادلات بین سازمان و مشتریان در بازار صورت میگیرد.یک دسته از مشتریان بالقوه ، به بازار ارجاء داده می شوند. مشتریان برای بدست آوردن کالاها و خدمات با سازمان تعامل میکنند.در صورتی مشتریان با سازمان وارد معامله می شوند که دریابند عرضه محصولات سازمان برای آنها از نظر اقتصادی به صرفه است.
 • n
 • عرضه محصول نه تنها شامل کالاهای مشهود و خدمات غیر مشهود است بلکه جنبههای دیگر موقعیت معامله را نیز در بر میگیرد.این جنبهها شامل مواردی از قبیل توافق مالی،مکان و زمانی که احتمالاً مبادله روی میدهد ،ارتباط و تمایل بین اعضای سازمان و مشتری و خدمات گارانتی است.
 • بازاریابان با شناسایی بازارهای بالقوه به منظور بر آوردن نیازهای این بازارها باید تصوری از محصولات (کالاها،خدمات،ایده ها) داشته باشند.سپس باید برای اطمینان به اینکه محصولات به شکل مناسب طراحی و در ارتباط با سبک،کیفیت، کمیت، و غیره تولید می شوند،همانگونه که توسط بازار مورد نظر خواسته شده است با حیطه های دیگر کاری در شرکت هماهنگ باشند.بعد بازاریابان باید قیمت گذاری مناسب را توسعه دهند
 • nموقعیتها و مشاغل در بخشهای بازاریابی
 • وظایف یک بخش پژوهشی بازاریابی شامل انجام طرحهای تحقیقاتی، نشان دادن اطلاعات مربوط به MKIS ، شناسایی بازارهای بالقوه و ارزیابی شرایط رقابتی و محیطی است که در فرصتهای مبادله تاثیر دارد.م
 • nاطلاعات درونی
 • بازاریابان از داشتن اطلاعات در مورد عملیات داخلی سازمان بسیار سود میبرند برای مثال ، داده ها در مورد الگوهای فروش به یک مدیر فروش امکان میدهد تا فروشنده را ارزیابی کند و میتواند به مدیر بازاریابی کمک کند تا بین مشکلات فروشهایی که منتج از عملکرد فروشنده، کیفیت محصول یا مو قعیتهای منحصر به فرد در یک منطقه جغرافیایی است تمیز قائل شود
 • زنجیره ارزش یک سلسله فعالیتها توسط شرکتی است که مواد خام را به سازمان آورده، این مواد خام به محصولات تکمیل شده ای که توسط بازار درخواست شده است تبدیل میشود و این محصولات در بین مشتریان توزیع می گردد . زنجیره ارزش پورتر شامل ۵ فعالیت اصلی توسط تاجرینی است که ارزش را برای مشتریان و چهار فعالیت پشتیبانی ایجادمیکنند. فعالیتهای اصلی شامل تدارکات داخلی، عملیات، تدارکات خارجی،بازاریابی و فروش و خدمات می باشند. فعالیتهای پشتیبانی شامل ساختار شرکت ، مدیریت منابع انسانی،توسعه تکنولوژی و تدارکات است.
 • nتدارکات خارجی
 • تدارکات خارجی کنترل شده – تدوین سیستمهای رویه ای و فیزیکی برای کالاهای انبار شده و انتقال آنها به مشتریان – می نواند منجر به مزیت رقابتی شود .
 • nتجزیه و تحلیل و بررسی محیط خارجی برای مزیت رقابتی
 • nتجزیه و تحلیل محیطی جنبههای یک سیستم هوشمند استراتژیک هستند . طبق اظهارات وین برگ و مونتکومری ، یک سیستم هوشمند استراتژیک باید ۳ هدف را دنبال کند . هوش دفاعی،هوش انفعالی و هوش تهاجمی( ۱۹۷۹ ص۴۹).هوش دفاعی محیطها را از نظر اجتناب از شگفتیها و اثبات فرضیه های سازمان بررسی میکند . هوش انفعالی حاصل برترین یابی در مورد رقبا و گروهای دیگر محیطی میباشد. هوش تهاجمی در جستجوی کسب اهداف سازمان است. سازمان در مواجه اهداف هوشمند، باید شش محیط خارجی را بررسی کند آنها عبارتند از :
 • n محیط رقابتی
 • n محیط تکنولوژیکی
 • n مشتریان
 • n محیط اقتصادی
 • n محیط سیاسی
 • n محیط فرهنگی/اجتماعی
 • مدیران بازاریابی در مورد هرکدام از این محیطها باید موارد بسیار مهم و اطلاعات حیاتی را مشخص کنند.
 • nمحیط رقابتی
 • nمحیط رقابتی شامل ویژ گیهای ساختاری صنعت و فعالیتها و قابلیتهای رقبا میباشد(Kotler سال ۱۹۹۱، صفحات ۲۲۱-۲۸۶) موارد خاص شامل موضوعاتی مثل هزینههای تولید، مقیاسهای اقتصادی،میزان تولید متفاوت،تسهیلات سرمایه ای، کانالهای توزیع و قدرت عرضه کنندگان است. سهام بازار رقبای خاص،شناسایی مارک ، وفاداری مشتری و مزیتهای تکنولوژیکی نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد.
 • اطلاعات در مورد انواع این مباحث میتواند به یک مدیر بازاریابی کمک کند تا نفاط ضعف و قوت رقبا را شناخته و مزیت رقابتی مداوم بدست آورد.
 • تاجرها از توجه دقیق به مشتریان سود می‌برند
 • nمشتریان
 • محیط مشتری در بر گیرنده مشتریان بالقوه و بالفعل سازمانهاست. ایده های تولید را مشتریان ارائه میدهند، پیشنهادهایی در مورد سیستمهای بهینه توزیع و پیشنهادهای دیگری که به سازمان کمک میکند تا مزیت رقابتی سازمانی را توسعه بخشد
 • nمحیط سیاسی
 • محیط سیاسی شامل گروههای قانونی و دولتی است که روی کسب وکار تاثیر دارند . اینها شامل قانونگذاری،سازمانهای نظارتی ، قوانین قضایی، تهدیدهای قانونی، معاهدات بین المللی ، تعرفه ها، سهمیه های تجارتی و حتی ریسک انقلاب یا تحول گروهها و مدیران سیاسی است.
 • nبخش دوم: منابع داده ها برای سیستمهای اطلاعات بازاریابی
 • n فصل۳: منبع داده های درونی سازمان
 • داده‌های درونی را می توان همچون حافظه سازمان تصور کرد.مثل حافظه خودمان می توان آن را برای بهبود تصمیم‌گیری به کار برد.
  با استفاده از مدل تحلیلی زنجیره ارزش پورتر (Porter وMillar سال ۱۹۸۵)،داده ها را بر اساس جایگاهشان در زنجیره ارزش به ۵ نوع کلی طبقه بندی می‌کنیم، اینها عبارتند از:
  داده ها در تدارکات داخلی
  داده ها در عملیات و تولید
  داده ها در تدارکات خارجی
  داده ها در بازاریابی و فروش
  داده ها در خدما ت مشتری
 • منبع داده های درونی سازمان
 • داده ها در تدارکات داخلی
 • nتدارکات داخلی اشاره به این داردکه شرکتها چگونه منابع مورد نیاز خود را از محیط واز عرضه کنندگان به دست آورند.
 • nسیستم موجودی مواد خام و قطعات
 • nبخش دوم: منابع داده ها برای سیستمهای اطلاعات بازاریابی
 • n فصل۴: منبع داده های بیرونی سازمان
 • nبخش سوم:سیستم های پشتیبانی تصمیم و هوش مصنوعی در بازاریابی
 • n فصل۵: سیستم های پشتیبانی تصمیم برای بازاریابی
 • nبخش سوم:سیستم های پشتیبانی تصمیم و هوش مصنوعی در بازاریابی
 • n فصل۶: هوش مصنوعی در بازاریابی

بخش چهارم :بخش ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی

فصل۷: طراحی یک سیستم اطلاعات بازاریابی

بخش چهارم:ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی

فصل۸: مرحله توسعه تکنیکی MKIS

بخش چهارم:ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی

فصل۹: مرحله اجرای MKIS

فصل۱۰: از اینجا به کجا می رویم؟

ضمیمه

مفاهیم پایگاه داده ها

 

دکتر سهیل سرمدسعیدی

 

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

*

code

x

این مطلب را نیز بخوانید

حقایق جدید در بازاریابی (مارکتینگ)

حقایق جدید در بازاریابی (مارکتینگ) می توانیم با اطمینان خاطر بگوییم که ...